University of Oulu

Populaarimusiikin analyysi

Saved in:
Author: Riekki, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251936
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Riekki, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani käsittelee populaarimusiikkia ja sen musiikkianalyysia. Tavoitteena on selvittää populaarimusiikin luonnetta ja kuvailla sen analyysia. Huolimatta populaarimusiikin suosittuudesta sen akateeminen tutkimus on ollut vähäistä verrattuna esimerkiksi länsimaiseen taidemusiikkiin. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus populaarimusiikin teoriaan ja sen analyysitapoihin. Yleisesti musiikkikenttä jaetaan kolmeen osaan: populaarimusiikkiin, maailmanmusiikkiin ja länsimaiseen taidemusiikkiin. Popularimusiikki tyylinä on joustava, kulttuurisidonnainen ja jatkuvasti elävä. Populaarimusiikin toiminta tulee nähdä kaupallisena musiikkina, jonka sisällön kuluttajat itse määräävät omalla kuluttamiskäyttäytymisellään. Populaarimusiikki sisältää valtavan määrän erilaisia tyylilajeja, joilla jokaisella on omat käsityksensä ihanteesta ja estetiikasta. Näin siltä puuttuu kaikillet tyylilajeille yhteinen esteettisyyskäsite. Esteettisyyskäsitteen puutteesta johtuen ei ole myöskään olemassa yhtä vallitsevaa kaiken kattavaa analyysimetodia. Tässä tutkielmassa pyrinkin ennemmin selittämään niitä käsitteitä ja ilmiöitä, joita aiempien tutkimusten musiikkianalyysimetodeissa on käsitelty. Populaarimusiikin tärkeimmät peruselementit ovat rytmi, melodia, harmonia, soundi. Valtaosa populaarimusiikista perustuu modaaliseen, avoimeen jatkuvaan sointokiertoon. Sointukierrot ovat tärkein populaarimusiikin muodon rakentaja. Soundi on elementeistä erottuvin ja se antaa populaarimusiikin kappaleelle luonteen. Laulaja on puolestaan soundin merkittävin tekijä. Melodian tehtävänä on tarjota laulajalle tila ja laulajan tärkeimpänä roolina on antaa populaarimusiikin kappaleelle lyriikan avulla merkitys. Länsimaisessa taidemusiikissa ei esiinny populaarimusiikille ominaista jatkuvaa, selkeää rytmillistä kudosta, joten rytmiikka on tyylillisesti suurin erottava tekijä näiden kahden musiikkilajin välillä. Kaiken kaikkiaan populaarimusiikin tutkimuskirjallisuus on jatkuvasti kasvamaan päin. Silti haasteena on pysyä jatkuvasti kehittyvän ja uusia tyyliä keskenään sulauttavan populaarimusiikin mukana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Riekki, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.