University of Oulu

Kasvatus ja psykologia : mitä kasvatus on psykologisesti tulkittuna

Saved in:
Author: Clement, Kristofer1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251951
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Clement, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Inhimilliseen olemassaoloon liittyy ihmisen tietoisuus ja tajunnallisuus, joita voidaan pitää psykologisen tutkimuksen alkupisteenä. Tämän inhimillisen olemassaolon kanssa tiiviisti yhteen lukeutuu myös kasvatus, sillä sen nähdään olevan inhimillisen olemassaolon edellytys. Näin ollen sen tutkiminen vaatii sekä kasvatustieteellistä että psykologista näkökulmaa. Koska kyseessä on kasvatuspsykologian opinnäytetyö, kasvatuksen sosiologisen puolen tarkastelu jää tutkimuksessani vähemmälle huomiolle. Tutkimuskysymykseni on: mitä kasvatus on psykologisesti tulkittuna? Väitän työssäni, että kasvatus on psykologisesti tulkittuna sellaisen itsetietoisuuden kehittämistä, jonka miellämme arkiajattelussamme tietoisuudeksi. Tästä itsetietoisuuden muodosta voidaan käyttää nimitystä mentalisoitunut tietoisuus, joka on tärkeässä asemassa itsesäätelyssä sekä oman ja muiden mielen ymmärtämisessä toiminnan taustalla. Mentalisoitunut tietoisuus on kehityksellinen saavutus ja se mahdollistaa psykologisen tiedon erottamisen, säilyttämisen ja soveltamisen. Työssäni otan myös kantaa joihinkin ontologisiin ja epistemologisiin kysymyksiin, koska inhimillisen tietoisuuden selittäminen on osoittautunut historian saatossa erityisen ongelmalliseksi. Yksi luonnontieteen suurimmista haasteista kenties onkin aivojemme toimintaan liittyvän subjektiivisen kokemuksen selittäminen. Varsinkin psykologian kohdalla tämän ongelman selittäminen näyttäisi jakaneen tutkijoita eri leireihin, sillä heidän käsityksensä inhimillisen olemassaolon luonteesta ovat vaihdelleet jopa niin paljon, että toisen suuntauksen edustajien tekemää tutkimusta ei ole aina edes pidetty tieteenä. Päädyn tässä opinnäytetyössäni puolustamaan inhimillisen tietoisuuden subjektiivisuutta ja argumentoimaan sen puolesta, että psykologialla tulisi olla ensimmäisen persoonan näkökulma. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt systemaattista kirjallisuuskatsausta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kristofer Clement, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.