University of Oulu

”Ei ole sairautta, tartuntaa, oireita tai lääkitystä, on vaan minä ja pimeys mussa.” : anoreksiaan liittyvän ahdistuksen ruumisteoreettista tarkastelua kolmessa kotimaisessa romaanissa

Saved in:
Author: Jussila, Anna-Riitta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 119
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605261967
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-R. Jussila, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Työlahti, Nina
Reviewer: Työlahti, Nina
Leppihalme, Ilmari
Description:
Tarkastelen tässä opinnäytetyössä anoreksian kuvausta kolmessa kotimaisessa romaanissa. Nuo romaanit ovat Kira Poutasen Ihana meri (2001), Maria Peuran Valon reunalla (2005) ja Riikka Pulkkisen Vieras (2012). Kiinnitän huomiota erityisesti anoreksian taustalla olevaan ahdistuksen tunteeseen ja sen ilmaisuun näissä teoksissa. Työni tarkoituksena on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun syömishäiriöiden ja erityisesti anoreksian ilmaisemista merkityksistä ja tehdä omalta osaltaan syömishäiriötä entistä ymmärrettävämmäksi ilmiöksi avaamalla sen syntymisen taustoja kaunokirjallisten representaatioiden kautta. Tutkimuskohteeksi valitsemani teokset kertovat kaikki anoreksiaan sairastuvien henkilöhahmojen henkilökohtaisesta tavasta kokea syömishäiriöön sairastuminen loogisena reaktiona ahdistuksen tunteeseen ja tuovat kukin esiin omanlaisen tarinan siitä, millaisia syitä tuohon anoreksiaa edeltävään ahdistuksen tunteeseen voi olla. Tarkastelemani teokset nostavat myös esiin toisaalta samankaltaisuuksia anoreksian merkityksellisyydessä ja toisaalta näyttävät samalla sen puolen, että anoreksialla on myös omanlaisia merkityksiä jokaiselle anorektikolle tai tässä tapauksessa anorektikon representaatiolle. Työni teoreettisena taustana on ruumiin teoria ja erityisesti Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiset ajatukset. Toisena merkittävänä näkökulmana syömishäiriön tarkasteluun valitsemissani kaunokirjallisissa teoksissa on teosten syömishäiriöön liittyvien kielellisten ilmaisujen tarkastelu. Tämä tarkoittaa, että kiinnitän huomiota siihen, millaisilla sanoilla erilaisiin syömishäiriöön liittyviin merkityksiin viitataan. Keskeinen termi tutkielmassani on myös symboliikka tarkoittaen sitä, millaista symboliikkaa teoksissa käytetään syömishäiriön erilaisia merkityksiä kuvattaessa. Olen nostanut tarkastelemistani teoksista keskiöön sellaisia teemoja kuin vieraantuneisuus, rasvan ja syömättömyyden merkitykset, kuoleman merkitykset, paholaissymboliikka sekä veden ja valon symboliikka. Näiden kautta olen pyrkinyt kuvaamaan anoreksian merkityksellisyyttä reagointitapana ahdistuksen tunteeseen. Olen myös verrannut tarkastelemieni romaanien antamaa kuvaan syömishäiriöisestä kokemusmaailmasta Laura Hakalan toimittaman tietokirjan Siskonmakkarat — Miltä syömishäiriö tuntuu (2009) kuvaan syömishäiriöisten kokemuksista omista syömishäiriöistään. Keskeisenä tuloksena tutkielmassani on se, että tarkastelemani romaanit nostavat esiin tulkinnan syömishäiriön merkityksellisyydestä kokijalleen samaan tapaan kuin omaelämäkerralliset kirjoitelmatkin. Mielenkiintoisena jatkona tutkielmalleni voisikin olla nimenomaan omaelämäkerrallisten kokemusten vertailu kaunokirjallisuuden luomaan kuvaan syömishäiriöistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Riitta Jussila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.