University of Oulu

Vain yhdessä matkaa kulkeva sielunkumppani puuttuu elämästäni... : metaforat kontakti-ilmoituksissa

Saved in:
Author: Takkula, Merja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605261979
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Takkula, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani metaforia kontakti-ilmoituksissa. Tarkastelun kohteena ovat kontakti-ilmoitusten laatijoita luonnehtivat ja heihin läheisesti liittyvät metaforat. Tutkimusaineistoni olen kerännyt 10.10.–17.11.2015 Suomi24-sivuston Treffit-osiosta. Se koostuu kaikkiaan 160 kontakti-ilmoituksesta. Aineisto sisältää 40 nuoren naisen ja miehen ilmoitusta sekä 40 keski-ikäisen naisen ja miehen ilmoitusta. Aineistossani on yhteensä 640 kontakti-ilmoituksen laatijaa kuvailevaa tai laatijaan läheisesti liittyvää metaforaa. Kontakti-ilmoitusten kieli on siis ilmeisen metaforista. Metaforilla on monenlaisia käyttötarkoituksia aineistossani. Niiden avulla ilmoitusten laatijat konkretisoivat erilaisia abstrakteja ilmiöitä, kuten esimerkiksi tunteita. Lisäksi niiden avulla pyritään herättämään vastaanottajien mielenkiinto. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia metaforia kontakti-ilmoituksissa esiintyy, millaisista aihepiireistä metaforia muodostetaan ja millaisia perusmetaforia yksittäisten ilmausten pohjalta voidaan hahmottaa. Tutkimusmenetelmäni on pääosin kvalitatiivinen, mutta esitän myös kvantitatiivisia havaintoja aineistostani. Aineistoni analyysi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen kontakti-ilmoituksissa ilmenevien metaforien aihepiirejä eli pohdin ilmausten lähdealueita. Aineistoni metaforat olen jakanut yhdeksään eri luokkaan Lakoffin ja Johnsonin luonnollisten kokemusten aihealueiden mukaan. Ne ovat fyysiset suunnat, kulttuuri ja harrastukset, liikkuminen ja liikenne, ihmisen arkielämä ja työnteko, ihminen ja vaatetus, väkivalta, rakennelmat, luonto ja muut. Kontakti-ilmoituksissa metaforien lähdealueet liittyvät usein ihmisen jokapäiväiseen elämään. Metaforien abstrakteja käsitteitä kuvataan siis usein konkreettisten käsitteiden avulla. Analyysini toisessa osassa käsittelen perusmetaforia, jotka olen jaotellut orientoiviin, ontologisiin ja strukturaalisiin Lakoffin ja hänen lähipiirinsä kehittelemän teorian mukaisesti. Olen ryhmitellyt perusmetaforat sen perusteella, mitä aihepiirejä niiden avulla rinnastetaan kontakti-ilmoituksen laatijaan tai hänen elinympäristöönsä. Olen analysoinut aineistoni metaforia George Lakoffin ja Mark Johnsonin (1980) kehittelemään kognitiiviseen metaforateoriaan tukeutuen. Kyseisen teorian mukaan koko ihmisen ajattelu perustuu metaforiin. Metaforat ovat peräisin 40 erilaisesta perusmetaforasta, kun muut-kohtaan luokittelemani metaforat lasketaan mukaan. Tutkimukseni viisi yleisintä metaforaa käsittävät 59 % aineistoni kaikista ilmoituksen laatijaa kuvailevista tai laatijaan muutoin läheisesti liittyvistä metaforista. Viisi suosituinta perusmetaforaa aineistossani ovat INHIMILLINEN OMINAISUUS ON ESINE, ELÄMÄ ON MATKA, ASIAT OVAT ELOLLISIA OLENTOJA, AIKA ON RAHAA ja IHMISEN OMINAISUUDET OVAT ELOTTOMAN OLION OMINAISUUKSIA. Suurin osa aineistoni metaforista on konventionaalisia eli kiteytyneitä metaforia. Niitä on aineistossani yhteensä 125. Tutkimukseni edetessä olen huomannut, että metaforien käyttö ja niiden määrä eroavat eri sukupuolten, ikäluokkien ja jopa eri ilmoitusten välillä. Yhdessä ilmoituksessa saattaa olla useita eri metaforia, kun toisessa niitä ei ole juuri lainkaan. Aineistoni sisältää uusia värikkäitä kielikuvia, mutta myös vakiintuneita ja jopa kuluneita metaforia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Merja Takkula, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.