University of Oulu

Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö dementiapotilaiden keskustelutaitojen ja vuorovaikutuksen tukemisessa

Saved in:
Author: Ropponen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605272024
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Ropponen, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja voidaan käyttää apuna dementiapotilaiden kommunikoinnin tukemisessa keskustelussa ja potilas-hoitaja-vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen tulokset perustuvat kahdeksaan kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuun artikkeliin ja näiden pohjalta tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen. Tutkimuksissa dementiapotilaat kävivät keskusteluja läheisten, hoitajien tai tutkijoiden kanssa käyttäen apuna erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Tulokset osoittivat, että puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista voi olla hyötyä dementiapotilaiden keskustelutaitojen ja vuorovaikutuksen tukemisessa. Keskustelujen aiheeseen liittyvien ilmausten, informatiivisten ilmausten sekä keskustelujen pituus kasvoivat. Kommunikointikeinojen käyttö koettiin pääosin positiiviseksi. Myös kynnys aloittaa keskustelu madaltui ja jaettua tarkkaavaisuutta esiintyi enemmän. Toisaalta keskustelun aiheella, kommunikointikumppanilla ja kommunikointikeinon käyttöön annetulla opastuksella oli vaikutusta vuorovaikutuksen onnistumiseen, ja laitteeseen äänitetty puhe näyttäisi häiritsevän dementiapotilaan keskustelussa suoriutumista. Tutkimuksesta saadut tulokset olivat pääosin samansuuntaisia aiheesta aikaisemmin julkaistujen tutkimusten kanssa. Tulosten perusteella puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja voitaisiin laajemmin käyttää dementiapotilaiden kommunikoinnin tukemiseen ja vuorovaikutuksen sekä muistivaikeuksien helpottamiseen. Ne voivat myös lisätä vuorovaikutuksen laatua ja määrää dementiapotilaan ja hoitajien välillä. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytössä tulee kuitenkin ottaa huomioon keskustelukumppanin harjaantuneisuus ja tuttuus, dementiapotilaan kognitiiviset kyvyt ja kiinnostuksen kohteet sekä dementiasairauden etenevä luonne.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Ropponen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.