University of Oulu

Alakouluikäisen lapsen kaverisuhteiden laatu ja opettajan keinot kaverisuhteiden tukemiseksi

Saved in:
Author: Kuusela, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605282028
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kuusela, 2016
Publish Date: 2016-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintyössäni alakouluikäisen oppilaan vuorovaikutussuhteiden laatua koulussa ja suhteiden merkitystä oppilaalle. Lisäksi tutkin sitä, miten opettaja pystyy omalla toiminnallaan ja käytänteillään tukemaan näitä lasten välisiä sosiaalisia suhteita. Toteutin tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, eli tutkin jo kirjoitettua aineistoa kuten väitöskirjoja, raportteja, artikkeleita ja muuta painettua kirjallisuutta. Keskeisiä käsitteitä tutkimukseni kannalta ovat vertaissuhteet, sosiaalisuus, kaverisuhteet ja sosiaaliset suhteet. Tutkimustulokset osoittavat, että alakoulussa esiintyy monenlaisia kaverisuhteita oppilaiden välillä. Suhteen laadulla on erityinen merkitys lapselle. On olemassa kaverisuhteita, ystäväsuhteita ja vihasuhteita. Kaikki lapset eivät koe kaveri- ja ystäväsuhteita ollenkaan. Erilaisista suhteista saadaan erilaisia asioita irti. Akateemiset ja sosiaaliset voimavarat kehittyvät kaveri- ja ystäväsuhteissa. Kaverisuhteet tarjoavat lapselle tunteen ryhmään kuulumisesta, ja niissä pääpainona on hyväksytyksi tuleminen. Ystävyyssuhteissa koetaan molemminpuolisia positiivisia tunteita ja ystävä tarjoaa läheisyyttä, tukea sekä turvaa. Laadukkaat ystävyyssuhteet ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjintää sekä lisäävät turvallisuuden tunnetta ja itsearvostusta. Kuitenkin myös negatiiviset ystävyyssuhteet ovat mahdollisia, mikäli lapsi ajautuu antisosiaaliseen seuraan. Tutkielmassani selvisi, että opettaja pystyy monin eri tavoin tukemaan lasten välisten sosiaalisten suhteiden syntyä. Tärkeimpänä käytännön esimerkkinä useiden tutkimusten osalta nousi esiin istumajärjestyksen suunnittelu oppilaiden vuorovaikutussuhteet tiedostaen. Tärkeää on myös turvallisen ja positiivisen tunneilmapiirin luominen luokkaan, oppilaiden mielenkiinnonkohteiden ja näkökulmien huomioon ottaminen, luokan todellisten kiusaajien ja kiusaamisen uhrien tiedostaminen, positiivisten käyttäytymismallien korostaminen sekä tasapuolisen henkisen tuen tarjoaminen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Kuusela, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.