University of Oulu

Lauritsalan terveystalon korjaussuunnitelma

Saved in:
Author: Hulkkonen, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 25.8 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012070
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hulkkonen, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Pihlajaniemi, Janne
Rönkkö, Emilia
Description:
Diplomityöni korjausrakennuskohteena on Ragnar ja Martta Ypyän vuonna 1953 suunnittelema terveystalo Lauritsalassa. Aihe on ajankohtainen koska Lauritsalassa näyttäytyy tilanne, missä ydinkeskustan merkittävää ja arvokasta paikallista rakennushistoriallista kokonaisuutta ollaan purkamassa sisäilmaongelmien vuoksi. Terveystalo on osa Ypyöiden suunnittelemaa julkisten palvelurakennusten kokonaisuutta Lauritsalan keskustassa. Rakennus ei ole suojeltu kaavassa tai saanut osakseen yhtään puolustuspuhetta, joten vaarana on, että se puretaan vähin äänin. Sisäilma-, home- ja kosteusongelmat ovat 2000-luvun vitsaus rakennuskannassamme. Kyseessä on vakava rakennusfysikaalinen, taloudellinen ja ennen kaikkea terveydellinen ongelma. Sanat ”home” ja ”mikrobit” herättävät vahvoja mielipiteitä ja tunteita kautta linjan. Puhutaan jopa hysteriasta. Ongelmia esiintyy yhtä lailla uusissa ja vanhoissa rakennuksissa. Kun korjaushankkeissa epäonnistutaan, ainoana varmana ratkaisuna nähdään rakennuksen purkaminen. Rakennustekniikka on kehittynyt valtavasti viimeisen 100 vuoden aikana. Samassa tahdissa ovat rakennusmääräykset muuttuneet, kuten myös materiaalit ja tekniikka. On ollut lähes mahdotonta rakentaa rakennusta 50–60 vuotta sitten olemassa olevilla materiaaleilla ja rakenteilla, jotka täyttäisivät nykyiset lämpöenergia- ja eristysvaatimukset. Nykyiset käytännöt ja määräykset kuitenkin tuottavat ongelmaisia rakennuksia ja rakenteita, sekä pakottavat korjaussuunnittelun priorisoimaan energiatehokkuuteen, rakennushistoriallisten arvojen kustannuksella. Kansan viisaus sanoo, ettei ehjää kannata korjata. Tänä päivänä markkinatalouden myötä sanonta menee kuitenkin; ettei rikkinäistä kannata korjata, koska samalla hinnalla saa uuden. Kustannukset ovat päähuolenaihe jokaisessa projektissa ja ohjaavat suunnittelua ja ratkaisuja. Rakentaminen on kallista, purkaminen on kallista ja korjaaminen on kallista, mutta ennen kaikkea haasteellista. Rakennussuojelu on siis ennen kaikkea tahtotila. Edes kaavan rakennussuojelumerkintä ei enää suojele rakennuksia. Yksi purku-uhan alla oleva merkittävä rakennuskokonaisuus on Ragnar ja Martta Ypyän suunnittelema. Rakennussuojelumerkintä on käytännössä mitätön, jos suojelusta voidaan luopua sisäilmaongelman nojalla. Nykyisen tilanteen valossa tarkastelen Suomen rakennusmääräyksiä, suojelukäytäntöjä, sekä korjausrakentamisen haasteita ja rakentamisen laatua. Tässä diplomityössä esittelen vaihtoehdon Ypyöiden suunnitteleman Lauritsalan terveystalon purkamiselle. Perehdyn diplomityössäni Lauritsalan historiaan ja rakennusvaiheisiin, sekä entisen kauppalan moderniin rakennusperintöön. Perehdyn myös kunnallisen terveydenhoidon kehitykseen ja muuttuviin terveyspalveluiden tarpeisiin. Korjaus- ja uudistamissuunnitelmassa otan huomioon rakennuksen sisäilmaongelman ja rakennussuojelun. Tavoitteenani on korjata rakennus viihtyisäksi ja toimivaksi kunnalliseksi terveys- ja hyvinvointikeskukseksi.
see all

The renovation and restoration attraction in my Master’s thesis is a local health centre building located Lauritsala. The building was designed by architects Ragnar and Martta Ypyä in 1953. The theme is relevant after a significant and invaluable local historic building complex is under a demolition threat because of poor indoor air quality. The old health enter is part of a collection of public service buildings at the centre of Lauritsala city designed by the Ypyä’s. The building is not protected by the city plan, nor has anyone protested against demolition in behave of the building. The risk is that the building is demolished in unawareness. Indoor air quality-, mold- and moisture problems are 21th century’s scourge in our buildings. This is a serious problem that affects building physics, economics and above all in our health. The words “mold” and “microbes” evoke strong opinions and emotions in many of us. In some level it has become hysteria. These problems appear in new as well as old buildings. When renovation undertaking is unsuccessful, the only definite solution is thought to be the demolition of the building. Building Technology has developed tremendously during the past 100 years. At the same rate the building regulations, materials and techniques have also changed. It would have been almost impossible to build a building 50–60 years ago with existing materials and constructions, which could have met the current heat energy and insulation requirements. The current practices and regulations of generate dysfunctional buildings and structures. They also force renovation projects to prioritize in energy efficiency. All at the expense of buildings historical values. Folk wisdom says; if it isn’t broken, do not fix it. Today, however, the market economy has rephrased the saying; no point in fixing because at the same price you’ll get a new one. The costs are a major concern in each project and guide the design solutions. Building construction in expensive, demolition is expensive and renovation is expensive, but also challenging. Building preservation is, therefore, above all, a matter of will. Even the building protection label in the city plan does no longer protect the buildings. One of the ensemble of buildings under a demolition threat is designed by Ragnar and Martta Ypyä. The protection label is practically null and void if the protection can be waived under an indoor air quality problem. In the light of the current situation, I examine the Finnish building regulations, conservation practices, construction quality, as well as the challenges in building renovation and restoration. In this thesis I present an alternative to the demolition of Ypyä’s health centre in Lauritsala. In the thesis I focus on the history and construction phases of Lauritsala, as well as the modern architectural heritage of the downtown area. I also orient with the municipal health care developments and changing health care needs. My refurbishment plan for the building, will take into account the problems of the indoor air quality and challenges of building protection. My goal is to restore and refurbish the building into a comfortable and functional municipal health and wellness center.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Hulkkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.