University of Oulu

Koti ja kodittomuus arkkitehdin näkökulmasta

Saved in:
Author: Räsänen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 38.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012091
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Räsänen, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Rönkkö, Emilia
Niskasaari, Kari
Description:
Diplomityöni on tutkielma, jossa pohdin kotia ja kodittomuutta arkkitehdin näkökulmasta. Työn nimi, koti ja kodittomuus arkkitehdin näkökulmasta, antaa puitteet tarkastelulleni. Tarkoitukseni ei ole käsitellä kotia ja kodittomuutta yleensä, vaan näkökulmani on arkkitehdin, rakennetun ympäristön suunnittelijan. Työni päämäärä on selvittää millaisena koti ja kodittomuus näyttäytyvät arkkitehdille, ja millainen on arkkitehdin mahdollisuus vaikuttaa kodittomuuden ongelmaan. Tavoitteeni on syventää arkkitehdin ymmärrystä siitä, miten rakennettu ympäristö osaltaan vaikuttaa kodin tai kodittomuuden tunteeseen. Diplomityöni jakautuu viiteen lukuun, joista ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs muodostavat kirjallisen osan, ja viides sovellusosan. Työn rakenne on toisinto sisäisestä matkastani perehtyessäni aiheeseen: työ etenee kuten ajatusketju, jossa seuraava luku rakentuu edellisen varaan. Ensimmäisessä luvussa kerron työni lähtökohdista ja avaan sen kannalta keskeiset käsitteet, kodin ja kodittomuuden, ja määritän miten ne tämän työn osalta ymmärretään. Tässä luvussa määrittelen myös työni rajauksen, eli ne kysymykset, joihin pyrin vastaamaan. Toisessa luvussa lähden etsimään vastausta kahdelle edellisessä luvussa esitetylle kysymykselle tutkimalla ihmisen, suunnittelijan ja ympäristön vuorovaikutussuhteita. Pohdin ihmisen, suunnittelijan ja ympäristön suhdetta toisiinsa ensin yleisesti, sitten tarkemmin käsitellen ympäristöä sanattomana kommunikaationa sekä psyykkisen itsesäätelyn välineenä. Kolmannessa luvussa esittelen kaksi edellisen luvun perusteella laadittua ihminen-ympäristö-suunnittelija -mallia. Mallien toimintaa tutkin asettamani kodin kokemisen tavoitetilan valossa, käyden läpi kaikki ne arkkitehdin kannalta keskeiset vaiheet, jotka johtavat joko kodin tai kodittomuuden kokemiseen. Neljännessä luvussa esitän tämän työn johtopäätökset, jotka perustuvat edellisen luvun pohdintaan. Johtopäätökset ovat vastaus ensimmäisessä luvussa esitettyihin kahteen diplomityöni kysymykseen. Viides luku on sovellusosa, jossa havainnollistan esimerkinomaisesti miten edellisen luvun johtopäätöksiä voitaisiin tuoda käytäntöön.
see all

My diploma thesis is a study in which I reflect home and homelessness from architect’s point of view. Name of the theses, “Architect’s point of view to home and homelessness”, forms its framework. My intention is not to address the phenomena of home and homelessness as a whole. Instead my perspective is the one of an architect. I aim to discover how home and homelessness appear in the eyes of architects and what potential they have in affecting the phenomenon. The objective of my thesis is to deepen the architect’s understanding about the ways in which the build environment contributes to one’s experience of home or homelessness. The thesis is divided into five chapters, of which the first, second, third and fourth form the study part. The fifth chapter demonstrates how the studied phenomenon could be applied to the reality. The structure of the thesis reflects my inner journey and contemplation towards understanding of the topic. The structure follows the progression of my thoughts process, where the next chapter builds upon the previous one. In the first chapter I describe the starting point for my study. I introduce concepts of home and homelessness and determine how these are understood in the context of my thesis. This chapter also defines the objective of my thesis as I formulate the question I seek to answer. In the second chapter I take a look at the interactions between the human, the architect and the environment in order to answer the questions formed in the previous chapter. I reflect the relationships between the human, the architect and the environment first in general terms, then more closely by treating the environment as non-verbal communication and as a tool for psychic self-regulation. Based on the information discovered in the previous chapter, the third chapter presents two human-environment-architect -models. I also set the goal, a desired state in which a person is most likely to “feel at home”. I study the models in the light of the given goal, advancing through all the important steps that lead to one’s feeling of either home or homelessness. In the fourth chapter I propose the conclusions for the thesis. The conclusions are presented as answers to the questions asked in first chapter. The fifth chapter consist of concept design that demonstrates how the studied phenomena could be applied into the reality.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Räsänen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.