University of Oulu

Perusterveydenhuollon organisaatioyhdistämiset kuntaliitoksen yhteydessä asiakkaan näkökulmasta

Saved in:
Author: Mainio, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012098
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Mainio, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suhonen, Marjo
Tiirinki, Hanna
Reviewer: Suhonen, Marjo
Tiirinki, Hanna
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kuntaliitosten yhteydessä toteutettuja perusterveydenhuollon organisaatioyhdistämisiä asiakkaan näkökulmasta. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia kuntaliitosten yhteydessä toteutetut perusterveydenhuollon organisaatioyhdistämiset ovat asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksen kohderyhmän muodistivat erään kaupungin perusterveydenhuollon asiakkaat. Kaupungissa on toteutettu muutamia vuosia sitten kuntaliitos, jonka myötä eri alueiden terveyskeskuspalvelut on yhdistetty hyvinvointikeskuksiin. Tutkimuksen kohderyhmässä oli mukana edustajia perusterveydenhuollon eri asiakasryhmistä (n=10). Tutkittavien ikäjakauma oli 28–85 vuotta ja keskimäärin he käyttivät perusterveydenhuoltopalveluja 2,45 kertaa kuukaudessa. Tutkimusaineisto kerättiin avoimilla yksilöhaastatteluilla alkuvuodesta 2016. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin avulla. Tutkimustulosten mukaan terveyskeskusten organisaatioyhdistäminen koettiin mittavana ja tunteita herättäneenä uudistuksena. Asiakkaiden kokemusten mukaan organisaatioyhdistämisen myötä syrjäseutujen palvelut olivat hiipuneet, ja palvelut keskittyneet suureen palvelukeskukseen. Asiakkaat kokivat hoidon laadun edelleen hyvänä, mutta asiakkaan ja perusterveydenhuollon suhteen koettiin etääntyneen. Organisaatioyhdistämisen ajateltiin vaikeuttaneen hoitoon pääsyä, mutta toisaalta tuoneen uusia palvelumuotoja. Asiakkaiden mielestä organisaatioyhdistäminen oli lisännyt asiakkaiden välistä eriarvoisuutta ja asiakkaan vastuuta omasta hoidostaan. Asiakkaiden kokemusten mukaan taloudelliset tekijät olivat vaikuttaneet liikaa organisaatioyhdistämispäätökseen. Organisaatioyhdistämiset ovat perusterveydenhuollossa tavallisia, ja terveydenhuollon haasteet aiheuttavat tarpeen yhdistää organisaatioita myös jatkossa. Asiakkaan näkökulmasta organisaatioyhdistämisiin liittyy kuitenkin monia ongelmallisia tekijöitä. Organisaatioyhdistämisiä suunnitellessa ja toteuttaessa on tärkeä huomioida, että uudistukset mahdollistavat yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille kunnan asukkaille.
see all

The purpose of this study is to describe, from a customer perspective, the integrations of primary health care organisations that have taken place due to municipal mergers. The research task involves studying the customer perspective on integrations of primary health care organisations induced by municipal mergers. The target group of the study consists of primary health care customers in an unnamed town. Following a municipal merger a few years ago, health centre services in the various areas of the town are now managed centrally by wellbeing centres. A number of primary health care customer groups are represented in the target group of the study (n =10). The research subjects are between 28 and 85 years old, and they use primary health care services 2.45 times per month on average. The research data has been collected with unstructured personal interviews in early 2016 and analysed through discourse analysis. The results show that integrations of primary health care organisations are seen as substantial, even emotion-charged reforms. Customers feel that due to integrations, services in more remote regions have slowly disappeared and centred around large service centres. Customers say that the quality of care remains up to standard, but the relationship between them and primary health care services has become more distant. Integrations are thought to have made access to care more difficult, but they have also made available new forms of service. Customers are of the opinion that integrations have increased inequality between customers and their responsibility for their own care. They also feel that economic considerations have played an unnecessarily large part in integration decisions. Integrations of primary health care organisations are not uncommon, and challenges faced by health care services make it necessary to continue integrations in the future. From the customer perspective, integrations involve several problematic elements. When planning and implementing integrations, it is important to ensure that reforms make it possible to provide equal, high-quality services to all citizens in a municipality.
see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Mainio, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.