University of Oulu

”I’ll make you into a man — even if it kills you” : komedia ja maskuliinisuus Poliisiopisto-elokuvissa

Saved in:
Author: Jukkola, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 113
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022115
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Jukkola, 2016
Publish Date: 2016-06-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laine, Kimmo
Reviewer: Laine, Kimmo
Leppihalme, Ilmari
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin komediaa ja maskuliinisuutta Poliisiopisto-elokuvissa. Nämä elokuvat julkaistiin 1980- ja 90-lukujen aikana. Maskuliinisuus ja komedia ovat molemmat aikapaikkaisia kulttuurin tuotteita, joiden muodot ovat aina neuvoteltavissa uudelleen. Tutkimuskysymyksenäni on selvittää, millaisia maskuliinisuuksia Poliisiopisto-elokuvat tuottavat, miten maskuliinisuutta vahvistetaan, millaisia historiallisia taustoja maskuliinisuuden käsitteillä on ja miten komedia käyttää maskuliinisuutta työkalunaan näissä elokuvissa. Tutkimukseni maskuliinisuuden käsitteitä ovat muun muassa valta, homofobia, patriarkalismi, hegemoninen maskuliinisuus ja toiseus. Komedian kohdalla analysoin tutkimuskohdettani taas erilaisten teorioiden kautta, jotka ovat muun muassa, C. Wilsonin inkongruenssiteoria sekä T. Hobbesin ylemmyysteoria. Näissä elokuvissa maskuliinisuutta vahvistetaan aseilla, autoilla ja naisilla. Väkivallalla provosoidaan ja päästään sisään marginaaliryhmiin. Patriarkaalisuus ilmenee kolmella eri tavalla: Vanhemman polven perinteisempää patriarkaalisuutta edustaa Mr. Kirkland, mutta Tackleberry taas murtaa tätä perinteistä patriarkalismia ja on vaimonsa kanssa tasa-arvoinen. Mr. Fackler joutuu puolustamaan omaa patriarkaalista asemaansa vaimon halutessa työelämään, kuitenkaan onnistumatta siinä. Poliisiopisto-elokuvat tuottavat erilaisia maskuliinisuuksia, joista komisario Hurst ja Mauserin johtaman poliisikoulun oppilaat edustavat hegemonista maskuliinisuutta, kun taas maskuliinisuudet Zed, Sweetchuck ja Leslie Barbara ovat marginaalissa, mutta onnistuvat siirtymään lähemmäs kohti hegemonista maskuliinisuutta. Nämä elokuvat tuottavat myös säröileviä maskuliinisuuksia, jotka jostakin syystä eivät täytä hegemonisen maskuliinisuuden kriteereitä. Säröilevät maskuliinisuudet tuottavat inkongruenttista komediaa. Näistä maskuliinisuuksista Hightower edustaa perinteistä pohjoisamerikkalaista sankarihahmoa. Auktoriteettimaskuliinisuudet käyttävät valtaansa alaisiinsa ja nauravat ylemmyysnaurua. Sijaisuhreina auktoriteeteilla toimivat Mahoney tai muut Lassardin läheisyydessä toimivat hahmot. Alaiset alentavat auktoriteettien valtaa ja maskuliinisuutta erilaisin piloin sekä homososiaalisen verbaalisuuden avulla. Teoreettisen naurun lisäksi tulkitsen, että nauru on vallankäyttöä. Homoseksuaalisuus ja ulkomaalaisuus (venäläiset ja japanilainen vaihto-oppilas) koetaan sekä maskuliinisena että komediallisena toiseutena. Taustalla ovat rasismi, Amerikka-keskeisyys ja kylmän sodan jättämä epäluuloisuus venäläisiä kohtaan. Herekin määrittelemien homofobioiden ilmenemismuotojen (puolustus-ekspressiivinen, yhteiskunnallis-ekspressiivinen ja arvo-ekspressiivinen) perusteella Harris on homofobinen sekä yksilönä että yhteisönsä jäsenenä. Sovellan Evanthiuksen komediarakennemääritelmiä, joita ovat johdanto, selkkaus ja ratkaisu. Tulkitsen selkkauksen tarkoittamaan Aristoteleen määrittelemää peripeteiaa eli käännettä. Sovellan tätä käännettä hahmojen kokemaan miehuuskokeeseen. Ennen tätä käännettä hahmojen maskuliinisuus kriisiytyy. Kapinallisten loppu on hyvä, konservatiiviselle, ilkeälle auktoriteettihahmolle taas huono. Tutkimuskohteeni tuottama komedia käyttää maskuliinisuutta luomaan paljon komiikkaa. Ulkomaalaisuus ja homoseksuaalisuus toiseutetaan, mutta elokuvat kyseenalaistavat yhteiskunnan valtarakenteita ja sen, millaista on "oikeanlainen" maskuliinisuus. Myös hegemonisen maskuliinisuuden ulkopuolelle jäävät voivat toimia yhteiskunnassa täysimääräisinä jäseninä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Jukkola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.