University of Oulu

Kuvat kuolemaa ja surua käsittelevissä lasten kuvakirjoissa

Saved in:
Author: Marjomaa, Fiia1; Petäjäkangas, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022166
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Marjomaa; E. Petäjäkangas, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, millä keinoilla lasten kuvakirjojen kuvat ilmaisevat kuolemaa ja surua. Kuolema mielletään usein arkaluontoiseksi aiheeksi, jota vanhempien ja opettajien on vaikea käsitellä lasten kanssa. Siitä on kuitenkin olemassa useita lapsille suunnattuja kuvakirjoja, joita on helppo käyttää apuna kuoleman käsittelemisessä. Olemme rajanneet tutkimuksemme koskemaan vain kuvia, sillä kuvakirjan teksti nähdään usein tärkeämmässä roolissa tarinan kannalta. Haluamme herätellä lukijoita kiinnittämään enemmän huomiota myös kuvakirjan kuviin, jotka voivat kertoa tarinaa myös itsenäisesti. Olemme huomanneet, että lapset selailevat kuvakirjoja myös itsekseen, jolloin he lukevat kirjasta vain kuvia luoden mielikuvaa tarinasta.

Kyseessä on teoreettinen tutkimus, jossa on mukana empiirinen osio. Tutkimuksen viitekehyksessä olemme määritelleet kuvaa, kuvakirjaa ja visuaalista lukutaitoa eri teoreetikkojen kautta. Kuva on kaikille tuttu ilmiö, jolla on oma tekstistä eroava tapansa ilmaista asioita. Kuvakirjan lukijan on tärkeä ymmärtää kuvan visuaalisia viestejä, mikä tapahtuu visuaalinen lukutaidon kautta. Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkimme Marjo Räsäsen semioottisen kuva-analyysin keinoin kolmea kuolemaa ja surua ilmaisevaa lasten kuvakirjojen kuvaa.

Analyysistä nousi esiin kolme selkeää keinoa, joilla kuva ilmaisee kuolemaa ja surua: symbolit, värit sekä kirjan henkilöiden ja muiden olentojen kehonkieli. Lisäksi löysimme joukon muita keinoja, jotka omalta osaltaan muokkaavat kuvan sanomaa ja tunnelmaa. Tuloksia pohtiessamme nostimme esiin myös näkökulman, että kuvalla on aina lähettäjä ja vastaanottaja. Kuvittajalla ja lukijalla on omat henkilökohtaiset kokemusmaailmansa, joiden kautta he tekevät ja tulkitsevat kuvia.

Tutkimus tuo esille sen, että kuvakirjojen kuvat ovat monimerkityksellisiä ja niiden eteen on tehty paljon työtä. Kuvittaja on käyttänyt apunaan monia tarkkaan harkittuja keinoja, joiden avulla hän välittää tunteita kuvan katsojalle. Kuvien merkitystä kuvakirjojen valinnassa lapsille tulisi korostaa. Jo kolme kuvaa tarkastelemalla käy ilmi, että kuoleman kaltaisia rankkoja teemoja on kuvitettu ajatuksella huomioiden lapsi kuvan tulkitsijana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Fiia Marjomaa; Essi Petäjäkangas, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.