University of Oulu

Palveluliiketoiminnan kehittäminen : Ekovillan asennuspalveluverkoston kehittäminen

Saved in:
Author: Peteri, Marjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Pages: 142
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606032182
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Peteri, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kess, Pekka
Reviewer: Kess, Pekka
Description:
Diplomityö sijoittuu teollisuuden palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja mittaamiseen. Tutkimuksen kohteena on lämmöneristemarkkinoilla toimivan, puukuitueristettä valmistavan Ekovilla Oy:n palveluyrittäjäverkosto. Puhallettavaa Ekovillaa asentavat valtuutetut Ekovilla- palveluyrittäjät (22kpl), joiden toiminta kattaa valtakunnallisesti koko Suomen. Työn tavoitteena on yhtenäinen, tehokas asennuspalvelu paikkakunnasta riippumatta. Työn tavoitteena on myös palveluyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen sekä koko verkoston paremman seurannan mahdollistaminen. Yhtenäisellä asennuspalvelulla haetaan kasvun mahdollistumista sekä entistä parempaa asiakastyytyväisyyttä. Työ sisältää teoriatarkastelua ja empiriaa. Teoriatarkastelussa perehdytään teollisuuden palveluliiketoimintaan, sen kehittämiseen ja mittaamiseen, sekä tutkitaan palveluliiketoiminnan kilpailukykytekijöitä. Empiriaosuudessa palveluyrittäjäverkoston nykytila kartoitetaan laaja-alaisesti lähetetyn kyselylomakkeen avulla sekä haastattelemalla 12 palveluyrittäjää ympäri Suomen ja havainnoimalla toimintaa vierailujen aikana. Tutkimusmenetelmä on laadullinen. Palveluyrittäjien kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi heidän sijainti asiakasmarkkinoihin nähden, joten työn teoriassa perehdytään myös rakennusteollisuuden tulevaisuuteen. Työssä käsitellään rakentamisen painottumista suuremmille kaupunkiseuduille sekä alan tulevia toimintatapoja ja toimialalinjauksia. Empirian avulla on nostettu esille arvokasta hiljaista tietoa puhalluseristeyrittäjiltä- ja asentajilta. Työn yhtenä tuloksena on laaja kokonaisvaltainen kuva palveluyrittäjäverkoston nykytilasta, joka yhdessä teoreettisen viitekehyksen avulla mahdollistaa yhtenäisen asennuspalvelun luonnin. Työssä on käsitelty toimintamallia, palvelukonseptia sekä rakennettavaa mittaristosta toiminnan seurannan mahdollistamiseksi. Työn toisena tuloksena on visualisoidut kartat, jotka on rakennettu väestö- ja rakentamisennusteiden, myönnettyjen rakennuslupien, sekä olemassa olevan rakennuskannan pohjalta. Karttaan on hahmoteltu Ekovillan palveluyrittäjien optimaalisia sijainteja tulevaisuuteen. Nämä sijainnit ovat hyödynnettävissä myös muillekkin rakennusalan toimijoille. Tehtyä tutkimusta voi hyödyntää rakennusalan toimijoiden lisäksi perinteisestä valmistavasta toiminnasta palveluliiketoiminnan suuntaan rajoja siirtävät yritykset, uusien teollisten palvelujen suunnittelijat, verkostomaisen palveluorganisaation omaavat toimijat, sekä yritysverkostot, joiden toiminnasta voi löytyä samankaltaista heterogeenisuutta puuttuvien toimintamallien vuoksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marjo Peteri, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.