University of Oulu

Luokanopettajien käsityksiä käsityön opetuksen nykytilasta ja merkityksestä

Saved in:
Author: Arvo, Hanna1; Roukala, Essi-Maaret1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606032198
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Arvo; E.-M. Roukala, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Komulainen, Jyrki
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Käsityö on inhimillistä toimintaa, jossa syntyy taitoja ja tuotoksia. Käsityötoiminnassa ihminen ja toiminnan kohde ovat vuorovaikutuksessa. Ihmisen psykofyysinen ja sosiaalinen elinympäristö vaikuttavat tähän suhteeseen. Koulukäsityö on institutionalisoitua käsityötä ja sillä on aina kasvatus- ja opetustarkoitus. Käsityön opetus kehittää lasta kokonaisvaltaisesti.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien käsityksiä käsityön opetuksesta. Aineiston pohjalta tutkimuskysymykset tarkennettiin seuraaviin: Mitä käsityksiä luokanopettajilla on käsityön opetuksen nykytilanteesta? Mitä käsityksiä luokanopettajilla on käsityön opetuksen annista yksilölle ja yhteiskunnalle?

Tutkimus oli laadullinen ja noudatti fenomenografista tutkimusotetta. Tutkimusmenetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu. Haastatteluaineisto kerättiin yhden kunnan alueelta kevään 2015 aikana. Yksilöhaastatteluihin osallistui kuusi (6) luokanopettajaa, joilla oli haastatteluhetkellä opetettavana aineena tekninen työ tai tekstiilityö alakoulun 3.–6. luokilla. Aineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Käsityön opetusta kuvaamaan tehtiin pääluokat käsityön opetuksen realiteetit ja käsityön opetuksen anti. Tulokset yhdistettiin teoriaan ja niiden tueksi esitettiin sitaatteja haastatteluista.

Tutkimuksessa haastatellut opettajat kokivat käsityön opetuksen olevan tärkeää. Puutteelliset resurssit ja oppilaiden muuttuneet taidot haastoivat opetuksen toteuttamisen. Käsityön opetuksen nähtiin tukevan lapsen kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Käsityössä opittiin elämässä tarvittavia taitoja. Käsityön opetuksen anti yhteiskunnalle näkyi välillisesti yksilön kautta.

Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä, sillä käsitykset ovat aina sidottuja yksilön omaan kokemusmaailmaan. Tulokset kuitenkin selventävät käsityön opetuksen nykytilannetta ja merkityksellisyyttä. Tulosten toivotaan vahvistavan käsityön opetuksen asemaa suomalaisessa peruskoulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Arvo; Essi-Maaret Roukala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.