University of Oulu

Vertaissuhteet ja kouluviihtyvyys oppilaiden kokemana

Saved in:
Author: Arvola, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042272
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Arvola, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pyhältö, Kirsi
Hintsanen, Mirka
Reviewer: Pyhältö, Kirsi
Harmoinen, Sari
Hintsanen, Mirka
Description:
Oppilaat viettävät suuren osan arjestaan koulussa vertaisten ympäröimänä. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa koulun muiden oppilaiden ja henkilökunnan kanssa oppilas kasvaa ja kehittyy. Opettaja-oppilas vuorovaikutussuhdetta on tutkittu valtavasti, mutta oppilas-oppilas suhde on jäänyt tutkimuksen saralla vähemmälle huomiolle. Hyvä ja turvallinen vertaisjoukko tukee oppilaan opiskelua, mutta auttaako se viihtymään koulussa? Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin oppilaiden vertaissuhteiden merkitystä kouluviihtyvyyden rakentumisessa. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty vuonna 2011 osana laajempaa Oppiminen, toimijuus ja pedagoginen hyvinvointi -tutkimushanketta (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2011). Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina ryhmähaastatteluina. Haastatteluihin osallistui yhteensä 161 oppilasta kolmesta eri peruskoulusta. Haastattelut analysoitiin käyttämällä laadullista sisällönanalyysiä. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin pääasiassa induktiivista analyysistrategiaa. Oppilaat kokivat merkityksellisimmäksi tekijäksi kouluviihtyvyyden edistäjänä osallisuuden kouluyhteisössä ja yhteenkuuluvuuden tunteen vertaisryhmässä. Viihtyvyyttä heikentävänä tekijänä oppilaat korostivat turvattomuuden tunteen kokemista ja vahvimpana turvattomuuden tunteen aiheuttajaksi oppilaat nimesivät kiusaamisen. Tasaisesti oppilaiden kokemuksissa esiintyi oppitunteihin liittyvät kouluviihtyvyyttä edistävät ja heikentävät seikat. Työrauhan ja vertaisten kanssa työskentelyn koettiin edistävän viihtyvyyttä kun taas melun ja naurunalaiseksi joutumisen pelon koettiin heikentävän viihtyvyyttä. Erot alakoulun ja yläkoulun oppilaiden vastauksissa olivat vähäiset. Kuudesluokkalaiset mainitsivat useammin viihtyvänsä koulussa paremmin kuin kahdeksasluokkalaiset. Kouluviihtyvyyttä heikentävien vastausten osalta luokka-asteella ei ollut merkittävää eroa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vertaisvuorovaikutustilanteilla on merkittävä vaikutus oppilaiden kokemaan kouluviihtyvyyteen. Jotta kouluviihtyvyyttä voidaan edistää, tulee opettajan kiinnittää huomiota ryhmädynamiikan edistämiseen luokassa. Oppilaat viihtyvät koulussa, jossa heillä on hyviä ystävyyssuhteita, turvallinen ilmapiiri ja heidän oppimistilanteensa on rauhallinen, sisältäen yhteistyötä sekä keskustelua vertaisten kanssa.
see all

The main objective of this Master’s thesis is to understand the meaning of peer relationships in terms of school satisfaction and to explore how peer interaction is increase and decrease school satisfaction of students. The study is based on group interview data collected from 161 sixth (78) and eight (83) grade students. Students reflected both engaging and disengaging episodes. Data were content analyzed. The students reported more engaging situations than disengaging situations in terms of school satisfaction and peer interaction. The main peer interaction effect was when students were co-operating with peer in larger groups. When students felt as accepted in groups and felt that they were an important part of the group, they enjoyed more being at school. When students felt school environment was made unsafe by peers’ school satisfaction was disengaging. The answers about engaging and disengaging school satisfaction in studying situations were on the same level in the results. Peaceful study environment and co-operating with peers were engaging school satisfaction. On the other hand noisy classroom and fear of getting teased by peers were disengaging school satisfaction. There were not big differences in the results between the sixth and the eighth graders school satisfaction. The sixth graders felt to be more satisfied in school than the eighth graders. There were not significant differences in the answers about disengaging school satisfaction between these two grades. The main results of the thesis are that peer interaction has an important role in students’ school satisfaction. In terms of engaging and developing satisfaction in the learning environment of the school. The results suggest that more attention should be paid to creative skills for students to be able co-operate in peer interaction. Students should have good friendships, safe school environment and peaceful classroom where students are able to co-operate with peers by working and discussing.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Arvola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.