University of Oulu

Ohjaavien opettajien kokemuksia kohtaamisesta : opetusharjoittelun ohjaus eettisenä johtamisena

Saved in:
Author: Viuhkola, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042273
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Viuhkola, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Harmoinen, Sari
Description:
Tässä Pro gradu-tutkielmassa tutkitaan opetusharjoittelun ohjausta luokanopettajakoulutuksen kontekstissa. Tutkielma kiinnittää huomion siihen, millaisina opetusharjoitteluiden ohjaavat opettajat kokevat kohtaamisen opettajaopiskelijan kanssa. Tämän laadullisen teacher-thinking tutkimuksen aineisto on tuotettu teemahaastatteluilla, ja tutkimusaineistoa on tarkasteltu fenomenologis-hermeneuttisella näkökulmalla. Aineistosta saadun tiedon perusteella pyritään määrittämään yhteneväisyyksiä ohjaavan opettajuuden ja syvälliseen muutokseen suuntautuvien eettisten johtamisteorioiden kesken. Tässä opinnäytetyössä tutkimusaineistoa tarkastellaan kohtaamisen kautta. Ohjaavien opettajien ajatuksista avataan rinnastuksia ja yhteyksiä esimiestyöhön, sekä eettisen johtamisen teorioihin. Tutkimuksessa pohditaan harjoitteluohjauksen tavoitteellisen pedagogian, filosofian, sekä eettisen johtajuuden mahdollisuuksia varmistaa luokanopettajakoulutuksen opetusharjoittelun ohjauksen kohtaava ja johdonmukainen ote tulevaisuuden opettajuuden haasteisiin nähden. Tutkimuksen teoreettisena avoimena viitekehyksenä toimii fenomenologis-hermeneuttinen filosofia, nojaten mm. Heideggerin, Diltheyn ja Ricoeurin ajatuksiin, sekä pragmatismi John Deweyn mukaan. Eettisen johtamisen teorioista tutkimuksessa sovelletaan mm. Spreizerin valtuuttavaa johtamista sekä Bassin ja Burnsin transformationaalisen johtamisen teoriaa. Tässä tutkimuksessa haastateltavina oli viisi yliopiston opetusharjoittelukoulun ohjaavaa luokanopettajaa, ja haastattelut toteutettiin vuoden 2015 kevään aikana. Haastatteluanalyysi toteutui aineistolähtöisesti ja temaattisesti tarkastellen, ennakkokäsitykset sulkeistaen ja niitä tulkiten soveltamalla Giorgin viisivaiheista fenomenologista analyysimenetelmää. Laadullisen tutkimuksen tavoin myös tässä tutkimuksessa tutkija on tulkitsija. Tutkimuksen tulokset muodostuivat tutkimusmateriaalin analyysissä esiin nousseiden johtamiseen viittaavien yläkäsitteiden perusteella ja teoriaan peilaten. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen nähden tämän tutkimuksen tulokset ovat rinnasteisia ohjaavien opettajien ohjauksellisesta vuorovaikutussuhteesta verraten aiemmin tehtyihin ohjauksen tutkimuksiin. Haastattelumateriaalista korostui opiskelijalähtöisen yksilöllisen ohjauksen sekä vuorovaikutuksen näkökulmat. Kohtaaminen osoittautui merkittäväksi tekijäksi ohjaustyössä onnistumisessa. Pedagogisesta näkökulmasta ohjaajat rinnastivat tapaansa kohdata lapsi ja opiskelija, ja näkivät kaikille yhteiseksi tavoitteeksi hyvän tulevaisuuden. Toisen tutkimuskysymyksen osalta tämä tutkimus tuottaa uusia näkökulmia. Ohjaustoiminnassa johtaminen näkyi sekä tiedostettuina, että tiedostamattomina strategioina. Johtamisen strategiat liittyivät mm. positioitumiseen suhteessa opiskelijaan. Tutkimuksen perusteella ohjaava opettajuus, transformationaalinen johtaminen sekä valtuuttava johtaminen ovat eettisesti ja pedagogisesti periaatteiltaan ja prosesseina yhteneviä. Tutkimus viittaa myös kohtaavan ohjauksen olevan edellytyksenä ohjauksen tavoitteiden mukaiselle opettajaopiskelijan käyttöteorian rakentumiselle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaana Viuhkola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.