University of Oulu

Tunnetaidot osana lapsen kouluvalmiuksia

Saved in:
Author: Koskimies-Tikkanen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042277
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koskimies-Tikkanen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Järvelä, Maria-Liisa
Sääskilahti, Minna
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa keskityn lapsen tunnetaitoihin osana tämän yksilöllisiä kouluvalmiuksia. Ensin määrittelen, mitä on kouluvalmius, josta erotan kaksi erilaista tulkintaa: yhteisöllisen ja yksilöllisen kouluvalmiuden tulkinnan. Näistä kohdennan huomioni kouluvalmiuden yksilölliseen tulkintaan. Seuraavaksi erotan yksilöllisestä kouluvalmiuden tulkinnasta kolme eri osa-aluetta: fyysisen, kognitiivisen ja sosioemotionaalisen kompetenssin. Näistä tarkennan huomioni sosioemotionaaliseen kompetenssiin, josta vielä erotan omalle jalustalleen tutkimukseni päämielenkiinnon kohteen, tunnetaidot. Määrittelen, mitä on tunnetaidot ja kerron, miten tunnetaidot vaikuttavat oppilaan kouluun sopeutumiseen. Tästä asetelmasta etenen kohti omaa tutkimustani, jossa päätutkimuskysymykseni on, mitä tunnetaitoja lapsi tarvitsee peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa aineistona on kymmenen peruskoulun 1. luokkaa opettavan opettajan haastattelut, jotka toteutin teemahaastattelun metodologisia periaatteita noudattaen. Aineiston analyysin olen tehnyt aineistolähtöisen sisällön analyysin keinoin. Tutkimustuloksena esitän lapsen tarvitsevan peruskoulun 1. luokalla sekä omiin tunteisiin että toisten tunteisin liittyviä tunnetaitoja. Omiin tunteisiin liittyviä tunnetaitoja eli yksilön intrapersoonallisia tunnetaitoja erotan kolmea eri tyyppiä: tunteiden ilmaisutaitoja, itsesäätelytaitoja ja omien tunteiden käsittelytaitoja. Toisten tunteisiin liittyviä tunnetaitoja erotan kahta eri lajia: toisten tunteiden lukutaidon ja toisten tunteiden tilannetaju. Tutkimukseni tulokset esitän puun muotoon piirtämässäni kuviossa, jossa puu kuvastaa haastattelemieni opettajien käsitystä tunnetaidoista kasvavana ja kehittyvänä taitojen joukkona. Tutkimuksessani tunnetaidot näyttäytyvät toinen toistensa päälle rakentuvina taitoina, joita yksilö kehittää läpi elämänsä. Tunnetaidoista perimmäisenä pidän kykyä ilmaista omia tunteita ja tavoitteena yksilön kyvyn toimia toisten tunteita kunnioittaen. Kyky toimia toisten tunteita kunnioittaen viittaa myös siihen, mitä tunnetaidot pohjustavat; sosiaalisia taitoja. Tunnetaidot ovatkin osa lapsen sosioemotionaalista kompetenssia, jonka taasen näen yhtenä lapsen yksilöllisten kouluvalmiuksien osa-alueena. Tunnetaidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa mallioppimisen ja sosialisaation kautta. Tutkimukseni tarkoitus ei ole luoda aiheesta yleistettäviä johtopäätöksiä, koska kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa tarkoituksena on ymmärtää syvällisemmin tutkittavaa ilmiötä. Jotta tutkimukseni olisi läpinäkyvää ja lukija pystyisi itse arvioimaan tutkimukseni luotettavuutta, kerron seikkaperäisesti, mitä missäkin tutkimusprosessin vaiheessa on tehty. Haastateltujen opettajien ja heidän oppilaidensa yksityisyyttä on kunnioitettu ja kunnioitetaan kaikissa tutkimuksen tekemisen vaiheissa. Tässä pro gradu -tutkielmassa erittelemäni tunnetaidot auttavat peruskoulun 1. luokan opettajaa tunnistamaan oppilaidensa tarvitsemia tunnetaitoja sekä havaitsemaan puutteita niissä. Puun muotoon piirtämäni kuvion avulla voi opettaja arvioida koulutietään aloittavien lasten tunnetaitoja. Puutteita havaitessaan voi opettaja kohdentaa tunnetaitojen harjoittelua suoraan ongelma-alueisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Koskimies-Tikkanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.