University of Oulu

Oulun kaupungin intranet Akkuna johtamisessa ja esimiestyössä : henkilöstön, esimiesten ja johtajien kokemuksia

Saved in:
Author: Tähtinen, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 145
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042280
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tähtinen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Soini, Hannu
Description:
Tutkimuksessa selvitetään Oulun kaupungin intranetin Akkunan roolia ja merkitystä johtamisessa ja esimiestyössä. Tutkimusaineistona ovat keväällä 2015 toteutetun Akkunan käyttäjäkyselyn vastaukset. Keskeinen tutkimuskysymys on, miten Oulun kaupungin henkilöstö ja erityisesti johtajat ja esimiehet kokevat intranet Akkunan roolin tai merkityksen johtamisessaan ja esimiestyössään. Tutkimuksen aihe on syntynyt käytännön tarpeesta kehittää Akkunaa johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Aineistoa on analysoitu subjektitieteellisen psykologiantutkimuksen menetelmin. Vastauksista löytyneitä teemoja on jäsennetty perustelumalleiksi, jotka kuvaavat yksilön kokemien olosuhteiden ja hänen subjektiivisten toimintaperusteidensa välistä suhdetta. Aineiston analyysin tuloksia on peilattu ajankohtaisiin johtamis- ja organisaatioteorioihin sekä näkemyksiin nykyaikaisesta intranetistä, organisaatiosta ja johtamisesta. Tutkimuksessa on pohdittu myös ihmisten ja teknologian välistä suhdetta. Vastauksissa kuvattuja ongelmia on pyritty ratkaisemaan muodostamalla hypoteettisia perustelumalleja työntekijän, esimiehen ja johtajan näkökulmasta ja pohtimalla, miten perustelumalleissa kuvattu toiminta tai ajattelu on mahdollista saavuttaa. Perustelumallit toimivat jatkossa Akkunan kehittämisen välineinä: tavoitteena on luoda sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat johtamista ja esimiestyötä tukevan Akkunan rakentamisen. Tutkimus osoittaa, että käsitys Akkunasta johtamisen välineenä ei ole vielä vakiintunut Oulun kaupungin henkilöstön keskuudessa. Oulun kaupungin johtamiskulttuuri perustuu pääosin kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen, jota pidetään ”hyvän” johtamisen edellytyksenä. Virtuaalijohtaminen koetaan joko tulevaisuuden mahdollisuutena tai uhkana. Iso osa vastaajista kokee Akkunan tietopankkina ja esimiestyön ja johtamisen apuvälineenä. Akkunan merkitys tulevaisuudessa voi kasvaa, jos sitä kehitetään ja opitaan käyttämään. Panostaa pitää myös Akkunan pääsyyn, käyttöön ja siihen sitoutumiseen. Johtajien ja esimiesten osaamista ja ymmärrystä viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksestä omassa työssään pitää kasvattaa. Tulevaisuudessa Akkuna voi olla avoimempaa ja vuorovaikutteisempaa organisaatiokulttuuria edistävä johtamisfoorumi. Oulun kaupungin organisaatiokulttuuri ei vielä tue näkemystä tietojohtamisesta tiedonjakamisena, organisaation oppimisena ja uuden tiedon luomisena. Tutkimuksen perusteella organisaation käsitystä tietojohtamisesta on mahdollista laajentaa. Tutkimus antaa eväitä myös johtamiskulttuurin kehittämiseen avoimempaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan ja vastaamaan työntekijöiden odotuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Tähtinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.