University of Oulu

Konsultatiivisen vertaistyöskentelyn mahdollisuudet ja haasteet esimiesten vuorovaikutustaitojen koulutuksessa

Saved in:
Author: Pirttikoski, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042281
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Pirttikoski, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Soini, Hannu
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa kuvataan konsultatiivisen vertaistyöskentelyn mahdollisuuksia ja haasteita ammatillisten vuorovaikutustaitojen koulutuksessa. Vuorovaikutuskorostettu Johtaminen (VuJo) -koulutus on jatkoa Oulun yliopistolla toteutetuille ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutuksille. Tavoitteena oli tutkia konsultatiivisen vertaistyöskentelyn mallia, tuottaa uutta tietoa koulutusmallin kehittämiseksi sekä antaa ääni osallisten kokemuksille. Koulutukseen osallistui kuusi henkilöä eräästä teollisuusalan organisaatiosta. Kyseiset henkilöt työskentelivät esimiestehtävissä tai tekivät muutoin esimiestyön kaltaista työtä. Tutkimusaineisto koostui koulutuksen videotallenteista sekä osallisille koulutuksen päätyttyä lähetetystä kyselystä. Koulutuspäivistä neljä oli harjoituskertoja ja kaksi niin sanottuja arviointikertoja. Kysely keskittyi viimeisenä koulutuspäivänä toteutettuun ideariihi-työskentelyyn, jossa osalliset ideoivat käytänteitä työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja jatkuvan vertailun menetelmää hyödyntäen. Mahdollisuuksia ja haasteita on lähestytty erityisesti koulutuksen ja työn vuorovaikutusmaailmojen kohtaamisen kautta. Koulutuksen mahdollisuudet liittyvät tämän tutkimuksen perusteella ennen kaikkea oman vuorovaikutustoiminnan ja -tyylin tarkasteluun ja arviointiin, työyhteisön asioiden jakamiseen kiireettömässä ympäristössä, vertaistukeen sekä hyvien käytänteiden ja toimintatapojen muotoiluun työyhteisöön. VuJo-koulutus näyttäisi tarjoavan eräänlaisen työnohjauksellisen tilan vertaisryhmän kontekstissa. Tulosten perusteella voidaan ajatella, että tämän tyyppisellä koulutuksella olisi oma paikkansa niin työhyvinvoinnin kuin ammatillisen kasvunkin tukemisessa. Koulutusmallin haasteet puolestaan liittyivät siihen, millä tavalla osalliset suhtautuivat ohjaukselliseen työskentelyyn ja millaisena he näkivät ohjaustyöskentelyn mahdollisuudet. Haasteet liittyivät lisäksi roolinottoon, koulutuksen ja työn maailman arvojen ja tavoitteiden kohtaamiseen, organisaation vuorovaikutuskulttuurin kehittämisen mahdollisuuteen sekä ideariihessä kehiteltyjen toimintamallien viemiseen työn arkeen. Osallisten kokemusten esiin nostaminen tarjoaa tärkeää tietoa koulutusmallista sen arvioimiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Osallisten kokemusten esiin nostaminen on tärkeää paitsi osallisten kuulluksi tulemisen näkökulmasta, myös metodologiselta kannalta katsottuna. Tutkimustulokset tuovat esille paitsi koulutusmalliin liittyviä vahvuuksia myös sellaisia tekijöitä, joihin tarttumalla VuJo:n kaltaisia koulutuksia voidaan kehittää vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita. Vujo-koulutuksen kaltaisten koulutusmallien kehittäminen on tärkeää tämän päivän työelämän näkökulmasta — vuorovaikutusosaamisen sekä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvien kysymysten saadessa yhä suuremman merkityksen organisaatioissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Pirttikoski, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.