University of Oulu

Kokemus toisenlaisesta maailmasta : vapaaehtoisturismi ja transformatiivinen oppiminen

Saved in:
Author: Tornberg, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042283
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tornberg, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Maria-Liisa
Reviewer: Järvelä, Maria-Liisa
Kaukko, Mervi
Description:
Vapaaehtoisturismi on länsimaista kehitysmaihin suuntautuvaa vapaaehtoistyötä, jossa yhdistyy kehitysyhteistyö ja turismi. Vapaaehtoisturismi on kansainvälisesti voimakkaasti kasvava ilmiö, jonka tutkimus Suomessa on ollut vielä vähäistä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaiset tekijät motivoivat vapaaehtoisia osallistumaan lyhytkestoiselle jaksolle, sekä millaisia vaikutuksia jaksolla on ollut osallistujiin. Tutkimuksen teoriakehys käsittelee vapaaehtoisuuden määritelmiä, motiiveja, sekä vapaaehtoisuutta kehitysyhteistyön yhteydessä. Lisäksi käsitellään Jack Mezirowin transformatiivisen oppimisen teoriaa ja tarkastellaan transformatiivisen oppimisen prosessin ilmenemistä vapaaehtoisturismin kokemuksissa. Transformatiivista oppimista voidaan kuvata yksilön ajattelun tai jopa maailmankuvan muutokseksi, joka saa usein alkunsa yksilölle uudenlaisen tapahtuman tai ongelman kohtaamisesta, ja etenee omien näkökulmien kriittisen arvioinnin kautta ajattelun muuttumiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin, ja sen kohderyhmänä olivat Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset, jotka osallistuivat Keniassa lyhyille vapaaehtoisjaksoille. Tutkimuksen aineistona käytettiin teemahaastatteluja, sekä blogimerkintöjä, jotka vapaaehtoiset olivat laatineet vapaaehtoisjaksojensa aikana. Tuloksia analysoitiin teoriajohtoisen sisällönanalyysin keinoin. Tuloksista käy ilmi, että vapaaehtoisia motivoivat sekä altruistiset motiivit, kuten auttaminen ja oman asiantuntijuuden käyttäminen kehitysmaiden hyväksi, sekä individualistiset motiivit, kuten pitempiaikainen haave, matkailukokemuksen saaminen ja henkilökohtainen omien rajojen etsintä. Lisäksi osallistumiseen vaikuttivat muut motiivit, kuten jakson lyhytkestoisuuden sovitettavuus omaan elämäntilanteeseen. Keskeistä tuloksissa oli, että erilaisten motiivien voidaan nähdä sekoittuvan ja yhdistyvän. Tulosten perusteella vapaaehtoisjakso on ollut lyhyydestään huolimatta vapaaehtoisille merkityksellinen kokemus. Keskeisiä henkilökohtaisia vaikutuksia olivat omien arvojen vahvistuminen, mutta myös riittämättömyyden kokemukset auttamisen suhteen. Ammatillisia vaikutuksia olivat vapaaehtoiskokemuksen hyödyntäminen globaalikasvatuksen voimavarana, kansainvälisen vertailukohdan saaminen omalle työlle, sekä erilaisuuden kohtaaminen. Tutkimuksen vapaaehtoiskokemus sisälsi monia viitteitä transformatiivisen prosessin ilmenemisestä, mutta tuloksen yleistettävyyttä ja sovellettavuutta ajatellen transformatiivisen oppimisen teoria vapaaehtoisuudessa vaatii tuekseen lisää tutkimusta. Myös kokonaisuudessaan tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä ajatellen on huomioitava vapaaehtoisuuden kohdemaa, lähtijöiden taustat ja vapaaehtoistoiminnan luonne. Vapaaehtoisturismin ilmiöllä on potentiaalia molempiin suuntiin: vastuullisesti toteutettuna se voi olla globaalin auttamisen väline, josta myös vapaaehtoiset saavat vastineeksi uusia näkemyksiä ja kokemuksia. Pahimmillaan se saattaa toimia puhtaasti kaupallisena toimintana, jonka hyödyt jäävät kohdemaan osalta pieniksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Tornberg, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.