University of Oulu

”Mä haluaisin jo ulos” : alkuopetusikäiset ilmiön talvi tutkijoina metsässä

Saved in:
Author: Pitkänen, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042288
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pitkänen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Manninen, Emilia
Harmoinen, Sari
Description:
Ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen ovat olleet keskustelun aiheena kasvatuksen kentällä syksyn 2016 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. Ilmiöpohjainen opetuksessa ja oppimisessa tarkastellaan reaalimaailmasta nousseita ilmiöitä lapsilähtöisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista on lähdetty tässä tutkimuksessa toteuttamaan tutkivan oppimisen mallin mukaisesti. Oppimisympäristönä oli koulun lähiympäristö eli metsä sekä koulun piha. Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jonka avulla on haluttu selvittää, miten ilmiöpohjaista oppimista ja opettamista voidaan toteuttaa metsäympäristössä alkuopetusikäisille oppijoille. Lisäksi on haluttu selvittää, miten tutkiva oppiminen soveltuu ilmiöpohjaisen opettamisen ja oppimisen toteuttamiseen, sekä miten tutkivan oppimisen vaiheet näkyvät tässä tapaustutkimuksessa. Tutkimuksessa on pohdittu, mikä merkitys oppimisympäristöllä on ilmiöpohjaisuuden toteutumisessa. Tutkimukseen osallistui yksitoista ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta. Oppilaat osallistuivat yhden päivän mittaiseen opetuskokeiluun, jossa he tutkivat ilmiötä talvi reaalimaailman ympäristössä eli talvisessa metsäympäristössä. Tutkimusaineisto kerättiin nauhoittamalla tutkijan ja oppilaiden välistä keskustelua, haastattelemalla luokanopettajaa sekä osallistuvan havainnoinnin avulla. Tutkielmassa on tarkasteltu tutkimuksen luotettavuutta, yleistettävyyttä ja eettisyyttä. Tutkimus on tapaustutkimus, jolloin ei ole tarkoitus yleistää tämän tutkimuksen tietoja, sillä jokainen tutkimustapaus on omanlaisensa. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkimuksessa on käytetty kolmea eri aineistonkeruumenetelmää. Eettisyys on otettu huomioon. Ennen tutkimuksen toteuttamista tutkittavia ja heidän huoltajiaan on informoitu tutkimuksesta sekä huolehdittu siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Aineistoa on analysoitu teemoittelun keinoin. Nämä kolme teemaa ovat ilmiöpohjaisuuden toteutuminen, tutkiva oppiminen sekä oppimisympäristön merkitys. Tutkimus osoitti, että ilmiöpohjaista oppimista ja opettamista voidaan toteuttaa tutkivan oppimisen menetelmän mukaisesti käyttäen metsää oppimisympäristönä. Ilmiöpohjaisuus toteutui tässä tutkimuksessa niiltä osin, että tarkastelun kohteena oli ilmiö, jota tutkittiin oppiainerajat ylittävästi reaalimaailman ympäristössä. Oppimisympäristö osoittautui tässä tutkimuksessa merkittäväksi ilmiön tarkastelun kannalta. Tutkivan oppimisen vaiheet eivät toteutuneet tässä tutkimuksessa sen kaikkien vaiheiden osalta. Tämän tutkimuksen toteuttamiseen olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa, jotta kaikki tutkivan oppimisen vaiheet olisi ehditty toteuttaa. Tämä pro gradu -tutkielma antoi yhdenlaisen esimerkin ja tavan toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista ja opetusta käyttäen hyödyksi luokan ulkopuolista oppimisympäristöä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Pitkänen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.