University of Oulu

Lasten kokemuksia leikkipuiston suunnittelusta

Saved in:
Author: Makkonen, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042300
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Makkonen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Autti, Outi
Description:
Tutkimus keskittyy viidesluokkalaisten kokemuksiin yhdyskuntasuunnitteluun osallistumisesta Oulunsalossa. Lähtökohtana on uusi lapsuudentutkimuksen paradigma, joka tarkastelee lasten osallisuuden toteutumista arjen instituutioissa. Lähtökohtana on myös osallistavan yhdyskuntasuunnittelun mahdollisuus edistää lasten oikeutta tulla kuulluiksi heitä koskevissa asioissa. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsille sopivista osallistavan suunnittelun menetelmistä, jonka vuoksi tutkimus keskittyy lapsinäkökulmaan. Tässä tutkimuksessa osallisuus tarkoittaa lasten oikeutta vaikuttaa käytänteisiin ja päätöksentekoon toiminnassa, johon he osallistuvat. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta ryhmähaastattelusta, joissa oli mukana yhdeksän Oulunsalon Kirkonkylän koulun oppilasta (viisi tyttöä ja neljä poikaa). Haastatteluissa muisteltiin valokuvien avulla PUISTO-projektia, jossa lapset osallistuivat koulunsa lähelle rakennettavan keskusleikkipuiston suunnitteluun. Kaksi arkkitehtiä ohjasi suunnittelua työpajatoimintana lasten koulupäivien aikana. Syksyllä 2014 suunnittelussa keskityttiin keskusleikkipuiston maaston kartoittamiseen, mittakaavan hahmottamiseen ja ideointiin. Seuraavana keväänä jatkuneen suunnittelun lopputulemana oli keskusleikkipuiston 1:50 pienoismalli. PUISTO-projekti (2014–2018) on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen koordinoimaa Lapset kaupungissa -hanketta, jolle Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen vuosille 2015–2016. Tutkimuksen metodologia perustuu fenomenologiaan ja hermeneutiikkaan. Aineistolähtöinen analyysi tukee fenomenologian tavoitetta lähestyä tutkimuskohdetta niin, ettei tutkijan esiymmärrys vaikuta tutkimuksen tuloksiin. Analyysissa muodostuu kaksi tutkimuskysymysten mukaista kokonaisuutta: lasten näkökulma työpajamenetelmiin ja lasten kokemukset projektiin osallistumisesta. Hermeneutiikan ohjaamana tutkija keskusteluttaa analyysinsa tuloksia aiempien tutkimusten kanssa. Tuloksista on nähtävissä yhteneväisyyksiä aikaisempien lasten osallistamista koskevien tutkimusten kanssa. Lapsille suunnittelussa mielekkäintä oli oman aktiivisen toimijan roolin toteutuminen ja omien näkökulmien huomioiduksi tuleminen. Projektiin liittyneet kielteiset kommentit liittyivät pitkästymiseen ja kyllästymiseen: lapset kokivat toimintaohjeet liian pitkiksi tai vaikeiksi. Osa lapsista kohdisti kritiikkinsä myös omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa leikkipuiston lopputuloksen suhteen. Tutkimus osoittaa koulupäivien aikana toteutetun osallistavan suunnittelun mahdollistavan lasten osallisuuden kokemukset. Jatkotutkimuksissa voidaan keskittyä tarkemmin osallistavien suunnittelumenetelmien hyödyntämiseen kasvatus- ja koulutusinstituutioissa; voisiko yhdyskuntasuunnittelua yhdistää kasvatus- ja opetussuunnitelmien rakenteisiin? Se voisi lisätä esimerkiksi koulun ja kuntaorganisaatioiden välistä yhteistyötä sekä avata lasten vaikutusmahdollisuuksia laajemmalle koulun ulkopuolelle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Makkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.