University of Oulu

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integraation haasteet suomalaisessa koulujärjestelmässä : valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä aiheesta

Saved in:
Author: Kaurala, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042301
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kaurala, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pesonen, Jaana
Reviewer: Jokikokko, Katri
Pesonen, Jaana
Description:
1990-luvulta lähtien maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus suomalaisissa kouluissa on noussut tasaisesti. Suuri osa heistä on syntynyt ja elänyt varhaislapsuutensa Suomessa, kasvaen suomalaisen yhteiskunnan täysimääräisiksi jäseniksi. Erotuksena heihin ovat muissa maissa syntyneet ja tänne lapsena tai nuorena tulleet. Suomeen saapuessaan he kohtaavat aiempaa totutusta poikkeavat olosuhteet, elinympäristön ja koulumaailman. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla integraatio- ja kotoutumisprosessi alkaa nollasta ja sisältää monenlaisia haasteita niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Näkyvimmät haasteet liittyvät kielitaidon puutteeseen, kulttuurisista eroista johtuviin ristiriitoihin sekä aiemmista elämänvaiheista ja -kokemuksista kumpuaviin kipukohtiin erityisesti kriisialueilta lähtöisin olevien oppilaiden kohdalla. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää minkälaisia integraation haasteita maahanmuuttajataustaiset oppilaat valmistavien luokkien opettajien näkemyksien ja kokemuksien mukaan kohtaavat, minkälaista osaamista, tietoutta ja taitoja valmistavan opetuksen opettajilta vaaditaan heidän pyrkiessään vastaamaan ja ratkaisemaan noita haasteita sekä minkälaisin keinoin valmistavan opetuksen opettajat edistäisivät oppilaidensa integraatiota ja kotoutumista. Tutkimuksen aineisto kerättiin avoimin kyselyin sähköpostitse ja analysoitiin laadullista sisällönanalyysiä ensisijaisesti aineistolähtöisesti hyödyntäen. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen lähdeaineisto pohjautuu alan suomalaiseen tutkimustietoon, ennen kaikkea Katri Jokikokon, Raimo Salon sekä Mirja-Tytti Talibin yksin ja yhdessä kollegoidensa kanssa työstämiin tutkimuksiin ja teoksiin. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin myös ulkomaisia lähteitä lähinnä teoreettisten mallien esittämisessä. Teoreettinen viitekehys jakautuu neljään lukuun, joista ensimmäinen käsittelee globalisaation ja maahanmuuton eri ulottuvuuksia, toinen integraatiota, kolmas maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamia haasteita, sisältäen kieltä, kotikulttuuria, koulua sekä psykologisia traumoja koskevat alaluvut ja neljäs opettajan interkulttuurista kompetenssia. Opettajien näkemyksiin ja kokemuksiin pohjautuvat tutkimuksen tulokset olivat lähes poikkeuksetta linjassa alan tutkijoiden ja kirjallisuudessa esitettyjen näkökulmien kanssa. Valmistavan opetuksen opettajat tunnistivat oppilaidensa koulunkäyntiä ja integraatiota haittaavan useat koulun sisäiset ja ulkopuoliset haasteet. Toisaalta heillä oli selkeä käsitys omista taidoistaan ja luonteenpiirteistä, joita he tarvitsevat työssään tukeakseen oppilaidensa kotoutumista ja integraatiota. Heillä myös oli selkeitä ja konkreettisia näkemyksiä kuinka koulua ja yhteiskuntaa voitaisiin kehittää tukemaan integraatiota entistä paremmin. Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavatkin arvokkaita näkemyksiä käytännön työtä tekevien opettajien ja oppilaiden arjesta valmistavissa luokissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Kaurala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.