University of Oulu

Yhteenkuuluvuuden rakentuminen luokkahuoneen pienissä kertomuksissa

Saved in:
Author: Tahkola, Pirkko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042314
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Tahkola, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Estola, Eila
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Takala, Marjatta
Estola, Eila
Description:
Tutkimuksessani tarkastelen yhteenkuuluvuuden rakentumista koulukontekstissa. Tarkoituksenani on syventää ymmärrystä luokkahuoneen kerronnasta ja niistä toiminnan ja kommunikoinnin käytänteistä, joilla yhteenkuuluvuutta rakennetaan. Tutkimuskysymykseni on: Millaisin kerronnallisin käytäntein yhteenkuuluvuutta tuotetaan luokkahuoneessa? Tutkimukseni on osa tutkimushanketta, joka kehittää kerronnallisia käytänteitä kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Tutkimusta yhteenkuuluvuuden rakentumisesta tarvitaan, jotta marginalisoivia käytänteitä voidaan ennaltaehkäistä. Tutkimukseni sijoittuu kerronnallisen ja lapsinäkökulmaisen tutkimuksen alueille, joissa yhteenkuuluvuutta tarkastelen kerronnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Lapsinäkökulmainen tutkimus korostaa lapsia aktiivisina toimijoina ja tiedon tuottajina. Lähtökohtana on lasten kokonaisvaltainen kerronta, joka huomioi puheen lisäksi myös sanattoman viestinnän, kehonkielen ja erilaiset tunnekokemukset. Yhteenkuuluvuuden asemoin keskeiseksi hyvinvoinnin ulottuvuudeksi, joka rakentuu kerronnan kautta materiassa, ihmissuhteissa ja yksilön suhteessa ympäristöönsä. Yhteenkuuluvuuden rakentumisen keskeisenä lähtökohtana on myös välittämisen etiikka, joka ilmenee erityisesti kasvattajan ja kasvatettavan välisessä suhteessa. Aineistonkeruussa käytin narratiivista etnografiaa. Keräsin aineistoni suomalaisen peruskoulun 2. luokassa keväällä 2014. Aineiston tuottajina ovat luokan oppilaat yhdessä tutkijan, opettajan ja ympäristön kanssa. Lähestyin lasten kerrontaa arjen pienten kertomusten kautta. Aineistonkeruussa käytin videointia ja havainnointia keskittyen yhteenkuuluvuutta tuottaviin vuorovaikutustilanteisiin. Analyysissäni käytin narratiivista analyysiä. Analyysini pohjalta luokkahuone näyttäytyy kerronnallisen kulttuurin paikkana, jossa yhteenkuuluvuutta rakennetaan toiminnan ja dialogin sekä fyysisen ja verbaalisen kerronnan kautta. Toiminta on yhteistoimintaan osallistumista ja pyrkimystä tasa-arvoon. Dialogi ilmenee toiseen suuntautumisena ja empatiana. Fyysisesti yhteenkuuluvutta tuotetaan tilassa kehon ja materian vuoropuheluna ja verbaalisesti yhteenkuuluvuus rakentuu keskusteluna, neuvotteluna ja totuuteen pyrkimisenä. Kerronnan mahdollistaminen osoittautuu läpileikkaavaksi yhteenkuuluvuuden osatekijäksi, jossa keskiössä on opettajan asenne oppilaitaan kohtaan. Kerronnallisten käytänteiden hyödyntäminen osana pedagogiikkaa vaikuttaa myönteisesti yhteenkuuluvuuden rakentumiseen. Lähtökohtana on opettajan välittäminen ja kerronnan mahdollistaminen sekä leikin korostaminen osana pedagogiikkaa myös opettajajohtoisessa toiminnassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pirkko Tahkola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.