University of Oulu

Työssä oppiminen aikuiskoulutusorganisaatioissa

Saved in:
Author: Liisanantti, Eeva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042317
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Liisanantti, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Soini, Hannu
Description:
Tämä tutkimus on toteutettu osana Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishanketta (AIKO-hanke). Hankkeen tavoitteena oli parantaa aikuiskoulutuksen tarve- ja työelämälähtöisyyttä sekä kehittää koulutusorganisaatioiden henkilöstön pedagogista osaamista. Tarkoituksena oli luoda Lapin aikuiskoulutusorganisaatioiden välille uusi toimintamalli, jonka avulla muuttuviin koulutustarpeisiin voidaan paremmin vastata. Toimintamallin rakentamisen tueksi hankkeen tutkimusosiossa tehtiin kolme tutkielmaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten aikuiskoulutusorganisaatioiden henkilöstö oppii ja kehittyy työssään, ja mitkä tekijät kuvaavat merkityksellisiä työssä oppimisen kokemuksia. Lisäksi osallistujilta kysyttiin, minkälaiset mallit sopisivat tukemaan osaamisen jakamista työpaikalla. Keskeisimmän tutkimusaineiston muodosti neljä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineistoa kerättiin myös Webropol-kyselyllä. Analyysi tehtiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tuloksissa työssä oppimista kuvasivat vuorovaikutustilanteissa oppiminen, osaamisen rakentaminen sekä osaamisen reflektointi. Asiantuntijoiden työssä oppiminen tapahtuu työn tekemisen kautta arkipäiväisissä tilanteissa. Asiantuntija oppii vuorovaikutuksessa kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Osaamisen rakentuminen on jatkuva, pitkäkestoinen prosessi, joka tapahtuu teoriatietoa ja työssä opittuja asioita yhdistelemällä. Asiantuntijalle on ominaista oman toimintansa reflektointi, ja asiantuntija pyrkii kehittämään itseään omien kokemustensa sekä saamansa palautteen perusteella. Vastaajat kokivat, että ammatillisen kehittymisen kannalta on olennaista haastaa itsensä jatkuvasti ja uskaltautua uusiin tilanteisiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää koulutusorganisaatioissa luomalla työssä oppimisen mahdollistavat olosuhteet sekä suunniteltaessa asiantuntijoiden urapolkua.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eeva Liisanantti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.