University of Oulu

Lastentarhanopettajien käsityksiä alle 3-vuotiaan lapsen turvallisuuden tunteen tukemisesta päivähoidon aloitusvaiheessa

Saved in:
Author: Leinonen, Tiina
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042320
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Leinonen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Physical Description: 81 p.
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tiilikka, Aila
Reviewer: Tiilikka, Aila
Suvilehto, Pirjo
Description:
Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata lastentarhanopettajien käsityksiä alle 3-vuotiaan lap-sen turvallisuuden tunteen muodostumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä kuinka turvallisuuden tunnetta voidaan tukea päiväkodin varhaiskasvatuksessa. Kiinnostukseni ai-heeseen heräsi eräässä päiväkotiharjoittelussa, jossa pääsin näkemään pienten lasten päi-vähoidon aloitusvaiheita. Turvallisuuden tunne ja kiintymyssuhde liittyvät keskeisesti päivä-hoidon aloitukseen. Turvallisuuden tunne on kuitenkin läsnä päivittäin päiväkodissa. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tutkimus ja siinä on fenomenografisia piirteitä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu käsitteiden määrittelystä, jotka liittyvät tun-teisiin, kasvattajan antamaan kasvatukselliseen tukeen sekä päiväkodin toimintakulttuuriin. Aineistoni koostuu kolmen lastentarhanopettajan kertaluontoisista yksilöhaastatteluista ja haastattelumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Valitsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin, koska olen tehnyt kandidaatin tutkielman samasta aiheesta, enkä halunnut aiemman teoriatie-tämykseni vaikuttavan tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat seuraavat kysymykset: 1. Miten lastentarhanopettajat määrittelevät turvallisuuden tunteen ja 2. Miten lastentarhanopettajat tukevat lapsen tur-vallisuuden tunnetta päiväkodissa. Lastentarhanopettajien mukaan keskeisimpiä tekijöitä lapsen turvallisuuden tunteen kehittymisessä ovat huolenpito ja vuorovaikutus. He myös määrittelivät kattavasti lapsen turvallisuuden ja turvattomuuden tunteen käyttäytymisen ja tunneilmaisujen perusteella. Varhaiskasvattajan sensitiivisyys nähtiin merkittävimpänä lap-sen turvallisuuden tunteen tukijana. Lisäksi on lastentarhanopettajan ammattitaidolla sekä varhaiskasvatuksen toimintatapoina hoidon aloitukseen panostamisella ja pienryhmäpeda-gogiikalla lapsen turvallisuuden tunnetta lisäävä vaikutus. Tutkimukseni luotettavuutta tukee se, että tulokset ovat yhdenmukaisia aiempien tutki-musten sekä aiheeseen liittyvän teorian kanssa. Aineiston pienuudesta johtuen tuloksia ei voida yleistää. Tuloksia voivat hyödyntää lukijat, jotka työskentelevät päiväkodissa.
see all

Subjects:
Copyright information: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.