University of Oulu

Discovering multigrade classes and their challenges and benefits through teachers’ experiences

Saved in:
Author: Jyrkinen, Muusa-Maria1; Laurila, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042323
Language: English
Published: Oulu : M.-M. Jyrkinen ; M. Laurila, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaasila, Raimo
Reviewer: Kaasila, Raimo
Lutovac, Sonja
Description:
This Master’s Thesis is a narrative research about teachers’ experiences in multigrade classes in Finland. By a multigrade class we mean pupils from at least two different grade-levels who are placed together in one class and taught by one teacher. We study teachers’ experiences regarding working in multigrade classes through three biographies and we examine the challenges in and benefits of multigrade classes that occur in teachers’ experiences. The data consists of interviews of five multigrade class teachers. We answer the first research question with narrative analysis by forming biographies of three teachers and the second research question with analysis of narratives through themes based on challenges and benefits. Approximately every third class in the world is a multigrade class. In 2014 16.4 % of the Finnish classes were multigrade, excluding the Åland Islands. The most common place to find multigrade classes is in small schools but they can also be found, for example within monograde schools. The theoretical framework of this study consists of development and learning theories. In the theoretical framework we examine the most significant of these theories and we introduce the current situation of multigrade classes and their historical overview. The research on multigrade classes is scarce and it concentrates mostly on student achievement. Studies about teachers’ experiences can be found to some extent. Based on this research, it is evident that teachers’ experiences regarding working in a multigrade class are positive. Teachers considered multigrade classes beneficial especially for pupils’ cognitive and social development. Some teachers pointed out the opportunities multigrade teaching can provide for the future in heterogeneous comprehensive schools. As regards to challenges, teaching in multigrade classes was seen time consuming as the planning needed more time in terms of combining several curricula within one class.
see all

Tämän narratiivisen tutkielman aihe liittyy yhdysluokkien opetukseen Suomessa. Yhdysluokalla viittamme luokkaan, jossa on yksi opettaja ja oppilaita vähintään kahdelta eri luokka-asteelta. Tutkimme opettajien kokemuksia yhdysluokalla työskentelystä kolmen elämänkerran kautta ja tarkastelemme yhdysluokkien haasteita ja hyötyjä opettajien kokemuksissa. Tutkimuksen aineistona ovat viiden yhdysluokan opettajan haastattelut. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamme narratiivisen analyysin keinoin muodostamalla kolmen haastateltavan elämänkerrat. Toiseen tutkimuskysymykseen vastaamme narratiivien analyysin avulla haasteisiin ja hyötyihin pohjautuvien teemojen kautta. Joka kolmas luokka maailmassa on yhdysluokka. Vuonna 2014 Manner-Suomen luokista 16,4 % oli yhdysluokkia. Niitä on yleisimmin kyläkouluissa, mutta myös kouluissa, jotka koostuvat pääosin erillisluokista. Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu oppimis- ja kehitysteorioista. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelemme näistä teorioista keskeisimpiä ja esittelemme yhdysluokkaopetuksen tämän hetkisen tilanteen sekä niiden historiaa. Yhdysluokista on tehty niukasti tutkimuksia ja ne keskittyvät pääosin oppilaiden oppimistuloksiin. Tutkimuksia opettajien kokemuksista yhdysluokkakontekstissa löytyy jossain määrin. Tutkielmamme tulosten perusteella voidaan sanoa, että opettajien kokemukset yhdysluokilla opettamisesta ovat olleet positiivia. Opettajat kokivat yhdysluokkien olevan hyödyllisiä varsinkin oppilaiden kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Osa opettajista nosti esille mahdollisuudet, joita yhdysluokkaopetus voi tarjota tulevaisuuden aiempaa heterogeenisimmille kouluille. Haastavaksi opettajat olivat kokeneet ajankäytön, sillä yhdysluokilla suunnittelu vie enemmän aikaa usean opetussuunnitelman yhdistämisen vuoksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Muusa-Maria JyrkinenMaija Laurila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.