University of Oulu

Yhteisöllinen toimintamalli digitaalisen oppimispelin käyttöönotossa

Saved in:
Author: Laurila, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042325
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laurila, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vuopala, Essi
Reviewer: Laru, Jari
Vuopala, Essi
Description:
Digitaalisten oppimispelien hyödyistä huolimatta, niiden integrointi opetukseen koetaan edelleen vaikeaksi. Kuitenkin uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen nähdään tärkeäksi kansalaistaidoksi. Digitaalisten oppimispelien integrointi opetukseen onkin yksi mahdollinen tapa, minkä avulla TVT:aa voisi hyödyntää koulussa. Tutkimus on laadullinen evaluatiivinen tapaustutkimus, jossa kehitettiin yhteisöllinen pelillinen toimintamalli kehitystutkimuksen keinoin. Toimintamallin tavoitteena on helpottaa digitaalisten oppimispelien käyttöönottoa opetuksessa. Tutkimukseen osallistui kahdeksan 5–6 luokan opettajaa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää opettajien käyttökokemuksia ja toimintamallin pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden toteutumista opettamisen ja/tai oppimisen näkökulmista. Lisäksi haluttiin tietää, kuinka toimintamallin kokeilu vaikuttaa opettajien haluun lisätä oppimispelien käytön määrää. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja se analysoitiin sisällönanalyysilla. Toimintamalli koettiin toimivaksi ja onnistuneeksi, sekä hyödyllisenä opetuksen ja oppimisen näkökulmasta, mikäli opettaja koki voivansa luottaa oppilaisiinsa oppimispelin valintaprosessissa. Mallin hyötyinä nähtiin opettajan työn helpottuminen sekä mallin yhteistoiminnallisuus ja uudenlainen ote pelaamiseen sekä oppilaiden motivaation kasvu. Osa opettajista koki, että toimintamallin hyödyntäminen vaatii hyvän pohjatyön. Opettajat uskoivat, että oppimispelien käytön määrä tulee lisääntymään kokeilun jälkeen. Joillekin muutoksen ehtona on kuitenkin pelien ja/tai koulujen tilojen ja välineistön paraneminen. Negatiivisia käyttökokemuksia ja tarkoituksenmukaisuuden puutetta koettiin, mikäli luottamus oppilaiden asiantuntijuuteen ei ollut hyvä sekä silloin, kun TVT:n käyttömahdollisuudet olivat rajalliset tai puutteelliset. Kokeilu ei vaikuttanut juurikaan sellaisten opettajien toimintaan, jotka kokivat käyttävänsä pelejä jo tarpeeksi tai jos opettajalla ei ollut tarpeeksi luottoa omiin taitoihin. Vaikka tulokset eivät ole yleistettävissä, antavat ne kuitenkin viitteitä siitä, että tutkimuksessa kehitetty yhteisöllinen pelillinen toimintamalli voi olla toimiva työkalu digitaalisten oppimispelien käyttöönotossa. Opettajat kokivat toimintamallin hyväksi ja useimmat aikoivat hyödyntää sitä myös tulevaisuudessa. Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että yhteisöllisen pelillisen toimintamallin kokeileminen voi osaltaan edesauttaa positiivista asennemuutosta digitaalisten oppimispelien hyödyntämistä kohtaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Laurila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.