University of Oulu

Luottamus opettaja-oppilassuhteessa luokanopettajien kertomana

Saved in:
Author: Kari, Johanna1; Virkkala, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042331
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kari ; J. Virkkala, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Anttila, Tuija
Description:
Tutkielmassamme tutkimme luokanopettajien kertomuksia luottamussuhteistaan oppilaisiin. Tavoitteenamme oli ymmärtää, miten opettajat toimivat luottamussuhteiden rakentumisen ja ylläpitämisen eteen. Halusimme myös tietää, missä määrin epäluottamusta esiintyy opettajan ja oppilaan välisissä suhteissa ja mihin asioihin epäluottamus kytkeytyy. Opettajan ja oppilaan välistä luottamusta on tutkittu Suomessa melko vähän ja tutkimus on keskittynyt pääasiassa oppilaan näkökulmaan. Halusimme ymmärtää, miten opettajat näkevät luottamuksen omasta näkökulmastaan ja miten he kokevat voivansa vaikuttaa luottamussuhteisiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastelemme luottamuksen monia puolia luottamuksen olemuksesta epäluottamukseen. Tarkastelemme tarkemmin teorioita luottamuksen rakentumisesta ja luottamuksen eri osa-alueista. Käsittelemme myös opettajan ja oppilaan välistä suhdetta ja erityisesti opettajan roolia kohtaavana ja välittävänä aikuisena. Käytimme narratiivisen tutkimuksemme aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua. Haastattelimme kahta työelämässä jo useamman vuoden toiminutta luokanopettajaa. Haastattelun teemat käsittelivät luottamusta yleisesti, luottamuksen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä aiheita, sekä luottamuksen haasteita. Analysoimme haastattelut aineistolähtöisesti. Käytimme teemoittelun apuna aluksi tutkimuskysymyksiämme, joiden avulla aineiston teemoiksi nousivat lopulta opettajan teot luottamussuhteiden hyväksi, luottamussuhteen ylläpitäminen vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa, sekä epäluottamuksen ilmeneminen. Tutkielmamme tulosten mukaan opettajat rakentavat luottamussuhteiden perustan olemalla oppilaita kohtaan välittävä aikuinen. Luottamussuhteet rakentuvat ja kehittyvät kuitenkin vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, jossa luottamus myös ilmentyy. Epäluottamuksen ilmeneminen ja siitä puhuminen näyttäytyivät tässä tutkimuksessa haastavina. Opettaja-oppilassuhteen ainutlaatuisuus kaipaa opettajan pysähtymistä jokaisen oppilaan äärelle. Luottamus opettajan ja oppilaan välille syntyy välittävässä kohtaamisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna KariJaana Virkkala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.