University of Oulu

Korkeakouluopiskelijoiden toimijuuskokemusten yhteydet opiskelumotivaatioon

Saved in:
Author: Klemettilä, Panu1; Sulasalmi, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042348
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Klemettilä; O. Sulasalmi, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Peltonen, Jouni
Nykänen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia toimijuuteen liittyvistä tekijöistä suhteessa opiskelumotivaatioon. Lähtökohtana tutkielmalle on aiemmin tehty kandidaatin tutkielma, jossa tehtiin kirjallisuuskatsaus motivaatioon ja oppimisen itsesäätelyyn liittyvistä teorioista. Tämän tutkielman teoreettinen osa on laadittu peilaten kandidaatin tutkielmassa esitettyjä motivaatioteorioita tutkielmassa käytettävään aineistoon. Tutkimuksen aineistona toimii Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS), Juhani Saarisen ja Heidi Kettusen toimesta kerätty ja tuotettu Opiskelija barometri 2012, joka kartoittaa korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, tyytyväisyyteen, opiskelumotivaatioon ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Aineistonkeruu on toteutettu internet- ja kirjekyselynä 11.1.2012–1.10.2013 välisenä aikana ja vastaajina kyselyssä ovat suomalaisten korkeakoulujen syksyllä 2012 läsnä olevat opiskelijat. Kyselyyn vastanneita oli 2304. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, tukevatko korkeakouluopiskelijoista mitatut toimijuuskokemuksiin ja opiskelumotivaatioon liittyvät tekijät esiteltyä teoriaa.

Tutkielman analyysimenetelminä toimivat kvantitatiiviset metodit. Tässä tutkimuksessa aineistossa kartoitetuista korkeakouluopiskelijoiden toimijuuteen ja opiskelumotivaatioon liittyvistä muuttujista on luotu konfirmatorisen faktorianalyysin avulla kahdeksan latenttia muuttujaa, joiden välisiä yhteyksiä on analysoitu rakenneyhtälömallinnuksen keinoin.

Opiskelijabarometrista rakenneyhtälöanalyysin avulla saadut tulokset vahvistavat sekä itsemääräämis- että sosiokognitiivisessa teoriassa esitettyjä väitteitä motivaation luonteesta ja ovat samansuuntaisia aiemmin tehdyn tutkimuksen kanssa. Korkea koettu minäpystyvyys, eli hyväksi arvioidut opiskelutaidot, laadukas opetus ja positiiviset odotukset valmistumisen jälkeisestä ajasta indikoivat parempaa opiskelumotivaatiota. Vastaavasti vaikeudet opiskelussa yhdessä ahdistuneisuuteen liittyvien tekijöiden kanssa ennusti huonompaa opiskelumotivaatiota. Lisäksi, vaikeudet opiskelussa olivat yhteydessä korkeaan ahdistuneisuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Panu Klemettilä; Olli Sulasalmi, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.