University of Oulu

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen : katsaus opetustyön vaatimuksiin ja kehitysalueisiin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ohjauksessa

Saved in:
Author: Kinnunen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042355
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kinnunen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomen vähemmistöpolitiikan tavoitteisiin maahanmuutto alkoi vaikuttamaan 1990- luvun loppupuolella ja tällöin tavoitteeksi assimilaation sijaan muodostui maahanmuuttajien integraatiopyrkimys Suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomessa maahanmuuttajataustaisille oppilaille pyritään antamaan yhtä hyvät mahdollisuudet koulutukseen kuin suomalaisillekin, ja suomalainen koulutusjärjestelmä sisältää useita erilaisia tukitoimia maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi, valmistavan opetuksen ollessa yksi tukitoimien muodoista. Tutkimuksen keskeisimpänä tarkoituksena oli tutkia 1) Millaisella opetuksella ja opetusjärjestelyillä edistettäisiin parhaiten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimista, sekä 2) Millaista erityisosaamista valmistavan luokan opettajat tarvitsevat työssään. Työni perustui kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmään, jolloin tutkimusaihetta tutkittiin monipuolisen teoreettisen katsauksen kautta, jonka keskeisimpänä lähdeaineistona toimivat aikaisemmin tutkimusaiheesta tehdyt tutkimukset. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että koulun ilmapiirillä, opettajien asenteilla ja heidän valitsemillaan opetusjärjestelyillä voidaan nähdä olevan merkittävä rooli maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimisen kannalta. Opettaja ei toimi oppilailleen luokassa ainoastaan tiedon lähteenä, vaan opettajan rooli keskittyy uudenlaisten kokemusten ja erityisesti erilaisten oppimistilanteiden mahdollistamiseen. Myös oppimisympäristöllä nähtiin tutkimuksessa olevan myönteinen vaikutus oppilaan oppimiseen, mikäli ympäristö koettiin turvallisena sekä oppilaan oma-aloitteisia oppimistilanteita mahdollistavana oppimisympäristönä. Tutkimuksessa korostui ajatus myös opettajan erityisosaamisen tarpeesta muun muassa oppilaiden mahdollisten oppimisvaikeuksien tunnistamisen kannalta sekä ajatus myös kouluympäristön muovaamisesta moniarvoisempaan suuntaan, jolloin jokaisen oppilaan tarpeet kyettäisiin huomioimaan koulumaailmassa paremmin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Kinnunen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.