University of Oulu

Liikuntaharrastusten vaikutus lasten ja nuorten koulumenestykseen ja kouluviihtyvyyteen

Saved in:
Author: Määttä, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042364
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Määttä, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksessa tarkastasteltiin liikuntaharrastusten vaikutuksia lasten ja nuorten koulumenestykseen ja kouluviihtyvyyteen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen muodossa aiempiin tutkimuksiin tutustuen. Tavoitteena oli selvittää, onko liikuntaharrastuksilla ja fyysisellä aktiivisuudella yhteyttä koulumenestykseen ja -viihtyvyyteen sekä onko havaittavissa eroja aktiivisesti liikuntaa harrastavien ja vähän tai ei ollenkaan liikkuvien koulumenestyksessä ja -viihtyvyydessä. Aktiivisella liikunnan harrastamisella on tutkitusti positiivinen vaikutus ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Säännöllisesti liikuntaa harrastavat ihmiset kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin vähän liikkuvat. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen määrä sekä päivittäisen fyysisen aktiivisuuden väheneminen on ollut jo pitkään yleinen huolenaihe niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Liikuntaharrastuksilla on lasten ja nuorten elämään myös muita hyötyjä kuin terveyden kannalta positiiviset vaikutukset. Tutkimusten mukaan säännöllisellä liikunnan harrastamisella voi olla vaikutusta myös lasten ja nuorten koulunkäynnin kannalta olennaisten taitojen kehitykseen. Liikuntaharrastusten myötä oppilas voi oppia ja harjoitella muun muassa yhteistyötaitoja, tiedonkäsittely- ja työskentelytaitoja, keskittymiskykyä, muistia ja tavoitteellisuutta, jotka kaikki ovat olennaisia tekijöitä koulussa menestymisen kannalta. Liikunnan harrastamisen on todettu myös vähentävän erilaisia tunne-elämän häiriöitä sekä käytöshäiriöitä, jotka ovat koulunkäynnin kannalta epäedullisia ominaisuuksia. Aktiivinen liikkuminen ja liikuntaharrastukset näyttäisivät tutkimusten mukaan myös jossain määrin edistävän oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Kouluviihtyvyys on kuitenkin varsin moniulotteinen käsite, johon vaikuttavat useat ja jatkuvasti muuttuvat tekijät yhdessä, joten pelkkä liikunnan harrastaminen ei tutkimusten mukaan takaa oppilaan kouluviihtyvyyttä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Määttä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.