University of Oulu

Opinnäytteiden teettämisen prosessimalli

Saved in:
Author: Koskinen, Joonas1; Ojaniemi, Erik1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.1 MB)
Pages: 123
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072382
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koskinen ; E. Ojaniemi, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:
Tässä tutkielmassa selvitetään, miten suomalaiset yritykset teettävät opinnäytteitä (pro gradu ja diplomityö) sekä miten opinnäytteitä hyödynnetään yrityksissä. Lisäksi tutkitaan millaisia vaiheita opinnäytteen teettäminen sisältää yrityksen näkökulmasta käytännössä. Vaiheiden selvittämisen jälkeen on mahdollista tunnistaa haasteita ja kehityskohteita yritysten opinnäyteprosessissa. Tiedon johtamisen ja tietopääoma teorioihin pohjautuen, tavoite on rakentaa prosessimalli toimeksianto-opinnäytteiden teettämisestä. Tutkielmassa siis vastataan kysymykseen: Miten yritysten tulisi johtaa opinnäyteprosessia, jotta tietopääomaa muodostuisi tavalla, joka kasvattaisi innovointikykyä? Tutkimus suoritettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluin. Haastatteluita tehtiin yhteensä viisitoista yhdeksässä eri yrityksessä. Haastateltaviksi valittiin sekä liiketoimintayksiköiden että henkilöstöosastojen asiantuntijoita. Teemoittelu valittiin aineiston analyysimenetelmäksi, koska sen avulla on mahdollista havaita toistuvia teemoja ja yhteisiä ominaisuuksia aineistosta. Saadaksemme selville ja ymmärtääksemme miten useita kymmeniä opinnäytteitä vuodessa teettävät yritykset organisoivat opinnäytteiden teettämisen, rajasimme tutkimuksen suuriin suomalaisiin yrityksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että yritykset hyödyntävät opinnäytteitä sekä rekrytoinnissa että dokumentoinnissa. Aineistoanalyysin pohjalta voidaan todeta onnistuneen opinnäyteprojektin muodostuvan yhdeksästä eri vaiheesta. Tutkimuksessamme saimme selville, että proaktiivisella tietotarpeiden tunnistamisella ja systemaattisella teettämisellä sekä tiedon jakamisella ja varastoinnilla voidaan viedä nykyinen opinnäytteiden teettäminen, joka toimii yksilö- ja ryhmätasolla suhteellisen hyvin, organisatoriselle tasolle. Edellä mainittujen tulosten pohjalta oli mahdollista muodostaa opinnäytteiden teettämisen prosessimalli, joka auttaa yrityksiä rakentamaan ja kehittämään opinnäyteprosessin, joka tukee niin tiedon johtamista organisaation laajuisesti kuin strategisia henkilöstöprosesseja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas KoskinenErik Ojaniemi, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.