University of Oulu

Kassavirtamalli ja lisäarvomalli arvonmääritysmenetelmänä yrityskaupoissa

Saved in:
Author: Palosaari, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072390
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Palosaari, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, kuinka hyvin yrityksen arvonmääritysmenetelmistä kassavirtamalli ja lisäarvomalli soveltuvat yrityskauppahintojen ennustamiseen. Tutkimusaineistona käytetään 199 toteutunutta pörssiyhtiöiden välistä yrityskauppaa Yhdysvalloissa vuodelta 2010. Arvonmääritysmallien selittävien muuttujien arvot saadaan vuoden 2009 tilinpäätöstiedoista. Tutkimus jakaantuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Teoreettisessa osiossa käydään läpi aiempaa kirjallisuutta aiheesta johdanto-osiossa. Teoreettisessa osiossa esitellään empiirisen osion kannalta keskeiset arvonmääritysmallit. Lisäksi tarkastellaan yrityskauppoja, miksi niitä tehdään sekä mitkä tekijät vaikuttavat onnistumisiin yritysjärjestelyissä ja mitkä tekijät johtavat epäonnistumiseen yrityskaupoissa. Tutkimuksen empiirisessä osiossa arvonmääritysmalleja verrataan kauppahinnan ja markkina-arvon erotuksena laskettuun yrityskauppapreemioon ja markkina-arvoon regressioanalyysin avulla. Yleisiä arvonmääritysmalleja on yksinkertaistettu ja selittävinä muuttujia ovat oman pääoman kirjanpitoarvo, lisävoitto, kassavirta ja tutkimus- ja kehitysmenot. Tutkimustulosten perusteella lisäarvomalli näyttää toimivan kassavirtamallia paremmin arvonmäärityksessä useimmissa tapauksissa. Tuloksien perusteella sekä kassavirtaperusteinen että lisäarvoperusteinen malli selittävät huonommin yrityskauppapreemiota kuin yrityksen markkina-arvoa. Toimialakohtaisessa tarkastelussa lisäarvomalli selittää varsin tasaisesti markkina-arvoa eri toimialoilla. Kassavirtaperusteisen mallin tilastollinen merkitsevyys heikkeni huomattavasti, kun tarkastelua tehdään pienemmällä aineistolla toimialoittain. Lisäarvoperusteisen mallin selitysasteet ovat pääosin kassavirtaperusteista mallia parempia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Palosaari, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.