University of Oulu

Facebook markkinointikanavana K-market ketjussa ja K-market myymälöissä

Saved in:
Author: Takalahti, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072411
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Takalahti, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Reviewer: Juga, Jari
Juntunen, Jouni
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka K-market ketju ja K-market myymälät hyödyntävät Facebookia yrityksen markkinointikanavana. Markkinointiviestintää käsittelevän teorian avulla kuvataan yritysten perinteisen markkinointiviestinnän keinot. Sosiaalista mediaa käsittelevän teorian avulla puolestaan tutustutaan sosiaalisen median rooliin markkinointikanavana ja esille nostetaan nimenomaan keinot, joiden avulla yritykset voivat nykyaikana hyödyntää sosiaalista mediaa markkinointiviestinnässään ja mitkä ovat viestinnän tavoitteet. Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista tutkimusta ja ilmiötä tarkastellaan tapaustutkimuksen avulla. Tutkimuksen kontekstina on päivittäistavarakaupanala ja tapausyrityksenä K-market ketju sekä K-market Metsokangas ja K-market Pyhäjärvi, jotka toimivat empiirisen aineiston ensisijaisina lähteinä. Teemahaastatteluiden lisäksi empiiristä aineistoa on kerätty havainnoimalla edellä mainittujen yritysten Facebook-sivuja. Tutkimus vastaa päätutkimuskysymykseen kuinka K-market ketju ja K-market myymälät hyödyntävät Facebookia markkinointikanavana. Tarkentavia alatutkimuskysymyksiä ovat mikä on Facebook-viestinnän tavoite sekä sisältö ja ketä Facebook-viestinnällä tavoitellaan. K-market ketjulle Facebook toimii pääasiassa ajankohtaisen ketjumateriaalin levittämisen kanavana. Ketju toimii sisältömoottorina, joka tuottaa materiaalia K-markettien käyttöön sekä valvoo kirjoittelua sosiaalisessa mediassa. K-marketeille Facebookilla on merkittävämpi rooli. Kaupat hyödyntävät Facebookia myynnin sekä asiakasmäärien kasvattamisessa, mutta myös apuna rakentamaan yritykselle kilpailijoista erottuvaa ja omalaatuista yritysimagoa, positiivista mielikuvaa kuluttajien mielissä sekä sitouttamaan kuluttajia yritykseen, sen toimintaan ja henkilökuntaan. Tutkimustulokset osoittavat, että Facebookin avulla K-marketit ovat päässeet useisiin asettamiinsa tavoitteisiin ja kyseisen kanavan edut verrattuna perinteisiin medioihin ovat lähes kiistattomat. Kustannustehokkuus, laaja näkyvyys, ajasta ja paikasta riippumattomuus, nopeus ja vuorovaikutus ovat kaupoille merkittäviä etuja, joiden hyödyntämättä jättäminen olisi perusteetonta. Kuluttajat ovat nykyään Facebookissa ja etsivät sieltä tietoa, joten myös yritysten on oltava siellä läsnä. Lisäksi K-market ketjun ja K-market myymälöiden poikkeuksellisen suuret tykkääjä-määrät osoittavat kuluttajien olevan kiinnostuneita seuraamaan kyseisten yritysten toimintaa myös Facebookissa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta sekä K-market ketjun että K-market myymälöiden hyötyvän Facebookin käytöstä markkinointiviestintäkanavana. Yritysten Facebook-viestinnän suunnitelmallisuus sekä tavoitteellisuus edesauttavat tavoitteiden saavuttamisessa, mutta tärkeää ovat myös aitous ja rehellisyys. Teemahaastatteluiden vähäisestä määrästä huolimatta tulosten yleistettävyys on hyvä, sillä tulokset tukevat aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja teoreettista keskustelua aiheesta. Kireä kilpailutilanne sekä haastava taloudellinen tilanne vaativat nopeaa reagointia sekä uusia tapoja erottua kilpailijoista. Facebookin kautta yritystä ja sen toimintaa on helppo tuoda esille keskittymättä ainoastaan hintakilpailuun ja tarjoustuotteisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Takalahti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.