University of Oulu

Natiivimainonnan rooli yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä

Saved in:
Author: Hyvönen, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072424
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hyvönen, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivumäki, Timo
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:
Natiivimainonnasta on muodostumassa yrityksille varteenotettava markkinointiviestinnän työkalu. Digitaalisessa markkinointiviestintäympäristössä, jossa mainonnan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, yritysten on löydettävä keinoja herättää kuluttajien mielenkiintoa vähemmän häiriötä aiheuttavilla mainosmuodoilla. Natiivimainonnalla tarkoitetaan median keinoja ja muotoja hyödyntävää, julkaisualustaansa sulautuvaa mainontaa, jonka tavoitteena on palvella kuluttajaa laadukkaan ja hyödyllisen sisällön kautta sekä tarjota kuluttajalle häiriötön digitaalinen käyttökokemus. Ilmiönä natiivimainonta on uusi, eikä siitä ole vielä julkaistu juurikaan tieteellistä tutkimusta. Varhaisissa tutkimuksissa natiivimainonnan potentiaaliset hyödyt yrityksille on tunnistettu, mutta sen toteuttamisesta ei ole luotu kattavaa kokonaiskuvaa. Tällä tutkielmalla lisätään ymmärrystä natiivimainonnan roolista osana yritysten digitaalista markkinointiviestintää, sekä sen toteuttamiseen liittyvistä käytännöistä. Lisäksi tutkielmassa selvitetään natiivimainonnan käyttöön liittyviä hyötyjä ja haasteita. Tieteellisen kirjallisuuden perusteella natiivimainonnalle muodostetaan viitekehys, jossa se asemoidaan osaksi digitaalista markkinointiviestintää, erityisesti sisältömarkkinointia ja digitaalista mainontaa. Viitekehyksessä esitetään natiivimainonnan strategioihin ja toteutukseen liittyviä elementtejä sekä suunnittelu- ja toteutusprosessin tuloksena erilaisia haasteita ja hyötyjä. Empiirinen aineisto muodostuu neljän teemahaastattelun perusteella. Haastateltavat ovat erityyppisiä, natiivimainontaa hyödyntäviä, kotimaisia yrityksiä. Aineisto analysoidaan teoriasidonnaisesti. Empiiristen tulosten mukaan päivitetty viitekehys esittää, että natiivimainonnan rooli yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä on vielä suhteellisen pieni. Natiivimainonnalle ei vielä luoda omia strategioita, minkä vuoksi esimerkiksi natiivimainonnan tavoitteet, kohderyhmät ja mittarit pohjautuvat laajempiin markkinointiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin strategioihin. Muotoja, sisältöjä ja kanavia voidaan kuitenkin eritellä natiivimainonnan kontekstissa. Merkittävimmät natiivimainonnalla saavutettavat hyödyt ovat paremman käyttäjäkokemuksen tarjoaminen kuluttajille, tehokkuus, median keinojen hyödyntäminen sekä soveltuminen mobiilialustoille. Saavuttaakseen hyötyjä yritysten täytyy kuitenkin pystyä ratkaisemaan natiivimainonnan käyttöön liittyviä haasteita. Näistä tärkeimmät ovat mainonnan läpinäkyvyydestä huolehtiminen, kuluttajien negatiivinen suhtautuminen, medioiden valmius julkaista natiivimainontaa sekä sisällöntuotannon resurssien puute. Tutkielman tulokset vahvistavat osaksi aiempaa akateemista tutkimusta, mutta tuovat esiin myös uusia näkökulmia. Yrityksille tämä tutkielma tarjoaa tietoa uudesta ja ajankohtaisesta markkinointiviestinnän keinosta. Tutkimuksen avulla yritykset voivat pohtia omia mahdollisuuksiaan hyödyntää natiivimainontaa osana digitaalista markkinointiviestintäänsä. Tutkimus edustaa laadullista monitapaustutkimusta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tapaustutkimuksella ei pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen, mutta heterogeeninen tapausten joukko tarjoaa edustavan otoksen tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Hyvönen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.