University of Oulu

Teachers’ reflections on cultural diversity and language awareness in English language teaching

Saved in:
Author: Hewiidf, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606162521
Language: English
Published: Oulu : M. Hewiidf, 2016
Publish Date: 2016-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
This paper examines how teachers interpret and implement in practice certain learning goals of English language teaching in the Finnish national curriculum for comprehensive education which was written in 2014, and which will be implemented starting in 2016. Data was collected by a group interview of two English teachers, which was recorded, transcribed and analyzed. The study concentrates on one of the five learning goals set for English language teaching in grades 7–9, called “Growth to cultural diversity and language awareness” and its three subgoals. It can be concluded that the teachers were familiar with the concepts of the goal, although they viewed language awareness to only concern macro-level comparison between different languages, not micro-level structures within languages. They had positive attitudes towards these concepts and they had creative ideas for carrying out some of the subgoals. The teachers trusted teaching materials to be in line with the national curriculum’s demands.
see all

Tämä tutkimus selvittää, miten opettajat tulkitsevat ja toteuttavat käytännössä tiettyjä englannin kielen opetuksen oppimistavoitteita Suomen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista, joka on kirjoitettu vuonna 2014 ja joka tulee voimaan vuodesta 2016 eteenpäin. Tutkimusaineisto kerättiin kahden englanninopettajan ryhmähaastattelulla, joka äänitettiin, litteroitiin ja analysoitiin. Tutkimus keskittyy yhteen viidestä luokkien 7–9 englannin opetukselle asetetuista tavoitteista nimeltä ”Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen” ja sen kolmeen alatavoitteeseen. Lopputuloksena on, että opettajat tunsivat opetussuunnitelman tavoitteen käsitteet, joskin he ajattelivat kielitietoisuuden liittyvän vain makrotason vertailuun eri kielten välillä, ei mikrotason rakenteisiin kielten sisällä. Heillä oli positiiviset asenteet näitä käsitteitä kohtaan, ja heillä oli luovia ideoita joidenkin alatavoitteiden toteuttamiseen. Opettajat luottivat opetusmateriaalien olevan valtakunnallisen opetussuunnitelman vaatimusten mukaisia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Hewiidf, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.