University of Oulu

Röntgenhoitajan ammatillinen vastuu säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa

Saved in:
Author: Keihäs, Anna-Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606172540
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-R. Keihäs, 2016
Publish Date: 2016-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaakinen, Pirjo
Ahonen, Sanna-Mari
Reviewer: Kaakinen, Pirjo
Ahonen, Sanna-Mari
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista ammatillista vastuuta sisältyy röntgenhoitajan työssään toteuttamaan säteilyn käyttöön ja säteilysuojeluun. Tarkoituksena oli tuottaa laajempaa tietoa röntgenhoitajan työn sisällöstä säteilynkäytön vastuunäkökulmasta, sillä aiheesta ei löydy kovin paljon tutkittua tietoa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Tiedonhaku suoritettiin CINAHL- ja SCIENCEDIRECT-tietokannoista. Lisäksi tehtiin manuaalista tiedonhakua alan verkkojulkaisuista. Tutkimukseen valittiin yhdeksäntoista (N=19) tieteellistä tutkimusta tai artikkelia. Aineiston pohjalta muodostettiin neljä teemaa, joiden kautta röntgenhoitajan toteuttamaa ammatillista vastuuta säteilyn käytössä ja säteilysuojelussa tarkasteltiin. Teemat olivat: 1) röntgenhoitajan työtä ohjaavat lait, asetukset ja eettiset periaatteet ammatillisen vastuun toteuttamisessa säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa, 2) röntgenhoitajan osaaminen, tiedot ja taidot ammatillisen vastuun toteuttamisessa säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa, 3) röntgenhoitajan työympäristö ja sosiaaliset suhteet ammatillisen vastuun toteuttamisessa säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa, 4) röntgenhoitajan ammatti-identiteetti ammatillisen vastuun toteuttamisessa säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa. Tulosten mukaan röntgenhoitajan ammatillinen vastuu säteilyn käytössä ja säteilysuojelussa on laaja ja moniulotteinen kokonaisuus. Siihen kuuluu olennaisena osana huolehtiminen siitä, että säteilysuojelun oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteet toteutuvat kuvantamistutkimuksissa. Ammatillinen vastuu on laajentunut röntgenhoitajan ammatissa niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin tarkasteltuna. Röntgenhoitajalta odotetaan kykyä toimia oman alansa asiantuntijana jatkuvasti uudistuvien tekniikoiden sekä tutkimus- ja hoitomenetelmien keskellä. Röntgenhoitajan ammatillisen vastuun toteuttamisessa on havaittavissa runsaasti epäkohtia. Ne liittyvät heikkoon ammatti-identiteettiin, omaksuttuihin huonoihin toimintatapoihin, rutinoitumiseen, stressiin, sekä omien vaikutusmahdollisuuksien kokemiseen vähäisiksi. Tutkimuksella saatua tietoa voidaan hyödyntää jatkossa tutkittaessa röntgenhoitajien ammatillista vastuuta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös työyhteisön toimintaa sekä ammatillista koulutusta kehitettäessä.
see all

The purpose of this study was to describe radiographer’s professional responsibility in the use of radiation and radiation protection. The aim was to produce wider information about the content of the radiographer’s work and especially about the responsibilities that are related to the use of radiation. The data for this descriptive literature review was gathered from CINAHL and SCIENCEDIRECT databases and by using manual retrieval from the professional electronic publications. 19 researches were chosen for the review. Four themes based on the data analysis were formed and they describe radiographer’s professional responsibility in the use of radiation and radiation protection. Themes are 1) Legislations, regulations and ethical principles that dictate the responsibilities of radiographer’s work, when using radiation and in radiation protection, 2) The knowledge and skills of a radiographer and the effect that they have on radiographer’s professional responsibilities, when working with radiation and in radiation protection, 3) Working environment and social relations and how they dictate the responsibilities of a radiographer’s work when using radiation and in radiation protection, 4) The professional identity of a radiographer and how that dictates the work responsi8bilities when using radiation and in radiation protection. The results showed that radiographer’s professional responsibility in the use of radiation and radiation protection is wide and multidimensional. The principles of justification, optimization and individual dose limitation play a key role in radiographer’s work. It is his or hers responsibility to ensure that these principles are actualized in radiographic examinations. From both international and domestic perspective, there has been an increase in the professional responsibilities of a radiographer. They are expected to be the experts of their own field and to keep up with constantly developing new techniques and examinations and treatment procedures. Several problems regarding the realization of a radiographer’s professional responsibilities were found during the study. They had to do with poor professional identity, bad practices that were adopted, routinization, stress and feelings that they had insufficient means to influence their own work. Information gathered from this study can be utilized in the future, when researching the professional responsibilities of a radiographer and also in both working communities and educational development.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Riikka Keihäs, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.