University of Oulu

Yli 45-vuotiaan työssä pysymiseen liittyvät tekijät

Saved in:
Author: Ahokas, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606172543
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Ahokas, 2016
Publish Date: 2016-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Elo, Satu
Reviewer: Elo, Satu
Kajula, Outi
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata yli 45-vuotiaan työssä pysymiseen liittyviä yksilötekijöitä sekä organisaatioon liittyviä tekijöitä. Tutkimus toteutettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta mukaillen. Tutkimuksia haettiin tieteellisenä tiedonhakuna Chinal, Scopus, Medic, Cochrane tietokannoista sekä alan tutkittuun tietoon liittyvistä lehdistä ja alan väitöksistä hakusanojen avulla. Tutkimuskysymykset ja valitut hakukriteerit sekä rajaukset ohjasivat tutkimushakua. Haku tuotti 2816 artikkelia, joista tiivistelmien ja kokotekstien lukemisen jälkeen tutkimuskäyttöön jää 12 artikkelia sekä 3 väitöstä. Sisältöä tarkasteltiin induktiivisella sisällönanalyysillä tutkimustehtävien ohjaamana. Työhön sitoutumiseen vaikuttivat yksilön sisäsyntyiset tekijät ja yksilön ulkosyntyiset tekijät. Nämä tekijät johtivat joko työssä pysymiseen tai työstä lähtemiseen ja alan vaihtoon. Yksilön sisäiset tekijät liittyivät työkäyttäytymiseen, ammatillisuuteen, työhyvinvointiin ja ammatillisiin tekijöihin. Organisaatioista johtuvia tekijöitä ovat esimerkiksi organisaation tuki ja johtaminen käytännöt, suhteet yhteistyökumppaneihin ja organisaation johtoon, johdon tuki, työympäristötekijät ja työilmapiiri sekä työturvallisuus, fyysiset ja psyykkiset työn vaatimukset. Positiivisesti näyttäisivät vaikuttavan seuraavat tekijät: työntekijälle on mahdollista johtamisen keinoin luoda tunne siitä, että häntä arvostetaan ja työntekijällä on vaikuttamismahdollisuudet omaan työhönsä sekä hyvät suhteet johtoon. Kehittymismahdollisuudet työssä luovat pohjan työntekijän organisaatioon sitoutumiselle ja työntekijä jää työnantajansa palvelukseen huolimatta työn kuormitustekijöistä tai palkkioiden puutumisesta. Työntekijän ikä ei näyttäisi korreloivan työntekijän sitoutumiseen, vaan sitä lisää turvallinen, uudistuva ja myönteinen organisaatio.
see all

The objective of this study is to describe individual factors which are related to the staying in over 45-year-old work and factors which are related to the organization. This study was carried out adapting a systematic literature review. The sources of this study were searched from the articles and doctoral thesis, which are related to the examined information of the field. The entries of databases were Chinal, Scopus, Medic and Cochrane. The study questions and the chosen search criteria and delimitations directed the study search. The contents of this study were examined with a deductive content analysis. The endogenous factors of the individual and exogenous factors of the individual affected a commitment to the work. These factors led either to staying at the work or to leaving from the work and even changing the field. The results were 2816 articles and after reading the articles the finally data collected 12 articles and 3 studies. The factors inside of the individual are connected to work behavior, profession, work welfare and to vocational factors. Outer factors caused by the organization in which employee is working are for example support and management of the organization practices, relations to the partners in cooperation and to the management or the organization support of the management. There are also outer factors of the working environment, which include work atmosphere and industrial safety and psychical demands of the work. The affecting following factors would show positively: it is possible to create the feeling the worker is appreciated with the methods of the management and the worker has possibilities of influencing his own work. The good relations to the management are also important. The development possibilities in their work provide the basis for the commitment to the organization of the worker and the worker stays under the authority of his employer’s in spite of the load factors of the work or the lack of rewards. The worker’s age would not seem to be correlating for the worker’s commitment, but a safe reviving and affirmative organization adds it.
see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Ahokas, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.