University of Oulu

Kulttuuristen ennakkoluulojen yhteys maahanmuuttajataustaisen lapsen osallisuuden edistymiseen

Saved in:
Author: Tiinanen, Jasmin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606212565
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tiinanen, 2016
Publish Date: 2016-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomen tilanne maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita vastaanottavana valtiona muuttui paljon, kun turvapaikanhakijoiden määrä nousi merkittävästi pakolaiskriisin johdosta vuonna 2015. Tämä ilmiö lisäsi yhteiskunnassa käytyä voimakasta keskustelua maahanmuuttajista ja mielipiteet alkoivat osittain kärjistyä. Kulttuuristen ennakkoluulojen ja rasismin välittyminen ovat olleet viime aikoina esillä niin poliittisissa päätöksissä kuin sosiaalisessa mediassakin. Ilmiö on todettu suureksi ongelmaksi, joka hidastaa kotouttamispolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista ja sotii yhteiskunnan arvoja vastaan. Tämä ajankohtainen keskustelu on ollut tärkeä syy tutkimukseni teolle, koska sillä on merkittäviä vaikutuksia maahanmuuttajataustaisen lapsen elämään. Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa esittelen Suomen tilannetta maahanmuuttajia vastaanottavana valtiona perehtyen lakeihin, yhteiskuntapolitiikkaan ja kotouttamisohjelmaan. Lisäksi tarkastelen Suomessa vallitsevien ennakkoluulojen piirteitä, niiden muotoutumisen syitä ja seurauksia. Kontekstiin tutustuminen on tärkeää, koska sen avulla ilmiötä voidaan tarkastella juuri maahanmuuttajataustaisen lapsen osallisuuden edistymisen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaukseni tarkastelee kahden ilmiön, ennakkoluulojen ja osallisuuden välisiä yhteyksiä. Osallisuuden valitsin toiseksi tarkasteltavista ilmiöistä, sillä se on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi esimerkiksi kotouttamisohjelmassa ja valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Tavoitteena tutkimuksessani on ollut löytää yhteyksiä osallisuuden ja ennakkoluulojen välille yhdistämällä ne laajempiin ilmiöihin, kuten rasismiin ja sosialisaatioon. Tutkimuskysymykseni on seuraava: Miten kulttuuriset ennakkoluulot ovat yhteydessä maahanmuuttajataustaisen lapsen osallisuuden edistymiseen? Tutkimukseni keskiössä on näiden ilmiöiden yhteyksien tarkastelu. Tärkeiksi lähteiksi ovat osoittautuneet esimerkiksi lukuisat sosiaalipsykologian teoriat sekä maahanmuuttajiin liittyvät tutkimukset Suomessa ja ulkomailla. Kirjallisuuskatsaukseni avulla selvisi, että kyseisten ilmiöiden välillä on vahva yhteys. Ihmisten mielipiteet vaikuttavat paljon lapsen kokemukseen osallisuudesta ja yhteisöön kuuluvuudesta. Johtopäätöksiä tehdessä on pitänyt kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi yksilölliset ominaisuudet ja konteksti. Tutkimuksessa käy ilmi ennakkoluulojen rasistinen piirre ja ongelmallisuus sekä osallisuuden antamat hyödyt, joten aihe on tärkeä myös jatkotutkimukselle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmin Tiinanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.