University of Oulu

Ammatillisen aikuisoppilaitoksen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden käsityksiä ja kokemuksia verkko-oppimisesta : tapaustutkimus Optimaa käyttävästä oppilaitoksesta

Saved in:
Author: Moilanen, Jemina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201608122635
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Moilanen, 2016
Publish Date: 2016-08-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Sarenius, Vesa-Matti
Laru, Jari
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen on oppimista tukeva verkko-oppimisympäristö ja miten verkko-oppimisympäristö Optima toimii suhteessa käsityksiin oppimista tukevasta verkko-oppimisympäristöstä. Työssä tutkittiin, millaisia käsityksiä ja kokemuksia ammatillisen aikuisoppilaitoksen opiskelijoilla ja asiantuntijoilla oli verkko-oppimisesta ja Optiman käytöstä. Idea tutkimuksen toteutukseen lähti käytännön tarpeesta, sillä kyseisessä oppilaitoksessa ollaan kehittämässä verkko-oppimista ja verkko-oppimisympäristöä vastaamaan nykyistä paremmin uusiin tarpeisiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jolloin tapauksen ymmärtäminen ja tutkiminen omassa kontekstissaan oli tärkeämpää kuin tulosten yleistäminen. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta verkko-oppimisympäristön parissa jollain tavalla työskentelevää oppilaitoksen asiantuntijaa ja opiskelijoille lähetettiin laadullinen kyselylomake. Tutkimus toteutettiin teemahaastattelulla ja sähköisellä kyselyllä, joiden aineistot analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin osaksi tietokoneavusteisesti. Empiirisen tutkimuksen tuloksia tarkastellaan tässä työssä suhteessa aihetta koskevaan kasvatustieteen alan teoriatietoon. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä. Aikuisopiskelua lähestytään elinikäisen oppimisen ja andragogiikan käsitteiden näkökulmista. Teknologian käyttöä käsitellään osana oppimista, ohjausta ja opetuksen suunnittelua. Asiantuntijoiden kokemusten mukaan Optima ei ole aito oppimista tukeva verkko-oppimisympäristö vaan se toimii materiaalipankin tavoin, eikä sovi yhteisöllisen oppimisen menetelmiin tai tue vuorovaikutusta verkossa. Opiskelijat kaipasivat lisää vuorovaikutusta Optimaan, toivoivat selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä sekä esittivät kehitysideoita. Ammatillisen koulutuksen haasteena haastateltavat pitivät eroja opiskelijoiden taidoissa ja verkko-oppimisessa vaadittavaa itseohjautuvuutta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että verkko-oppimisympäristöltä odotetaan helppokäyttöisyyttä, joustavuutta ja yhteisöllisen oppimisen mahdollistavia ratkaisuja. Oppilaitoksessa verkko-oppimisen kehittämistä oli hidastanut osaamisen ja tiedon puute sekä vanhanaikaisena pidetty käsitys verkko-oppimisympäristöstä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ammatillisen aikuiskoulutuksen verkko-oppimisen kehittämiseen ei voida suoraan soveltaa teoriatietoa sen erityispiirteiden vuoksi. Verkko-oppimisympäristön käytön kehittäminen ei vaadi ainoastaan sujuvaa verkko-oppimisen teknistä alustaa vaan myös ajattelutapojen muuttamista, opetusmenetelmien suunnittelua sekä yhteistyötä kouluttajien kanssa. Tämä tieto auttaa huomioimaan ongelmakohdat, ja antaa lisää tietoa opiskelijoiden asenteista ja ajatuksista verkko-oppimiseen liittyen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jemina Moilanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.