University of Oulu

Varhaiskasvatuksen kielenopetusmalleja Suomessa

Saved in:
Author: Kotimäki, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201608312670
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kotimäki, 2016
Publish Date: 2016-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena oli selvittää kielenopetuksen malleja varhaiskasvatuksessa silloin kun kyseessä on jokin muu kuin suomen kieli. Terminologia kielenopetusasioissa on sekavaa, joten tutkin aihetta luodakseni selvyyttä kielenopetuksen käsitteistöön. Tutkimuskysymyksen asettelu oli kaksitasoinen. Selvitin kielenopetusta sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Ensimmäisessä tutkimusongelmassa kysyin millaisia kielenopetuksen malleja Suomesta löytyy muun kuin suomen kielen opetuksessa ja mitkä ovat mallien erot. Toisena tutkimuskysymyksenä kysyin miten kielenopetusmallit näkyvät kunnissa. Ensimmäiseen kysymykseen etsin vastauksia lähdekirjallisuudesta ja toiseen tutkimuskysymykseen vastasin aineiston pohjalta. Tutkimusaineistona olivat neljän eri kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat. Niitä analysoin kielenopetuksen osalta sisällönanalyysillä. Saamani tutkimustulosten mukaan kielenopetuksen malleja muussa kuin suomen kielessä varhaiskasvatuksessa ovat vieraskielinen varhaiskasvatus, kielikylpy ja kielipesä. Mallit ovat osittaisia päällekkäisiä mutta eroja löytyy muun muassa kielen asemaan liittyen. Kielenopetus kunnissa näkyy siten, että kunnat noudattavat pääasiassa Varhaiskasvatussuunnitelman (2005) mukaisia linjoja. Kuitenkin kuntakohtaiset erot näkyvät selvästi. Tutkielmani johtopäätös on se, että koska Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) määrittelee kielenopetusasiat väljästi voivat kunnat tulkita niitä haluamallaan tavalla. Tutkimusaineisto oli kuntaotos, mutta tulosten yleistettävyyden takia valitsin kunnat mahdollisimman kattavasti. Tutkimustulokset ovat suuntaa antavia, mutta ne voi myös yleistää koskemaan kuntia laajemminkin. Tutkimustuloksiani voidaan soveltaa käytäntöön pohdittaessa kielenopetuksen tarjoamista varhaiskasvatuksessa
see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Kotimäki, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.