University of Oulu

Standardissa SFS-EN 45545 asetetut palamiskäyttäytymisvaatimukset kiskokalustossa käytettäville materiaaleille ja komponenteille

Saved in:
Author: Paavola, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.5 MB)
Pages: 204
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609082712
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Paavola, 2016
Publish Date: 2016-09-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niskanen, Juhani
Kaikkonen, Pasi
Reviewer: Niskanen, Juhani
Korpela, Tapio
Description:
Vuoden 2017 jälkeen käyttöönotettavissa Euroopan unionin rautatiejärjestelmässä liikennöivissä vetureissa ja henkilöliikenteen vaunuissa käytettävien materiaalien ja komponenttien tulee täyttää standardissa SFS-EN 45545-2 (Kiskoliikenne. Palotorjunta kiskoajoneuvoissa. Osa2: Materiaalien ja komponenttien palamiskäyttäytymisvaatimukset.) asetetut palamiskäyttäytymisvaatimukset. Työn tavoitteena oli laatia standardista ja siinä palamiskäyttäytymisen tutkimiseen määritetyistä testimenetelmistä kirjallinen selostus, jota voidaan käyttää helposti materiaalina tutustuessa materiaaleille ja komponenteille asetettuihin palamiskäyttäytymisvaatimuksiin ja palamiskäyttäytymisen arvioimiseen. Työn tavoitteena oli myös laatia kaksikerrosvaunussa käytetyistä komponenteista lista, josta selviää mitä testejä komponenteille tulee tehdä. Työ tehtiin Transtech Oy:lle. Työssä tutustuttiin palamisteoriaan, palamistuotteiden muodostumiseen, tulipalon kehittymiseen, paloturvallisuuteen, evakuointiin sekä palotestaukseen yleisesti. Työssä tutustuttiin myös Transtech Oy:n valmistamaan kiskokalustoon, kiskoajoneuvo-onnettomuuksiin, Euroopan unionin rautatiejärjestelmää ja siinä liikennöiviä kiskoajoneuvoja koskeviin turvallisuusmääräyksiin sekä aiheeseen liittyviin standardeihin. Standardeista SFS-EN 45545-1 ja SFS-EN 45545-2 sekä vuoden 2017 loppuun asti sovellettavasta standardista DIN 5510-2 kirjoitettiin kuvaukset, joista selviää standardien pääkohdat. Standardissa SFS-EN 45545-2 määritetyistä testimenetelmistä kirjoitettiin myös kuvaukset, joista käy ilmi, mitä ominaisuutta kullakin testimenetelmällä testataan, millaisia tuotteita testimenetelmillä voi testata ja millaisia testikäytännöt ovat. Työssä tutustuttiin kaksikerrosvaunun rakenteeseen ja siinä käytetyistä komponenteista tehtiin listaus. Työn tuloksena saatiin kirjallinen selostus, jota työn tilaajayritys voi jatkossa hyödyntää perehdyttäessä työntekijöitä aiheeseen. Selostuksesta käy ilmi, millaisia palamiskäyttäytymisvaatimuksia materiaaleille ja komponenteille asetetaan ja millaisia palotestejä niille tulee tehdä. Selostusta voidaan käyttää pääosin vain kiskokaluston suunnittelun yhteydessä, koska käsitellyt vaatimukset koskevat vain kiskokalustoa. Tehdystä komponenttilistauksesta voidaan selvittää helposti, millaisia testejä komponenteille tulee tehdä. Lisäksi listaa voidaan käyttää tarkistuslistana, johon merkitään, onko vaadittavat testit tehty ja onko niitä läpäisty.
see all

Fire behaviour of materials and components used in locomotives and passenger railway vehicles which will be brought into use after the year 2017 and which will be used in the European Union rail system should meet the requirements set in the standard SFS-EN 45545-2 (Railway Applications. Fire Protection on Railway Vehicles. Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components). The aim of the thesis project was to write a representation of the standard and the test methods defined in the standard. The representation can be used to become acquainted with fire behaviour requirements set to the materials and components and assessment of fire behaviour of materials and components. The aim of the thesis project was also to compile the list of the components used in the double deck coach. From the list becomes clear which tests needs to be done to the components. The thesis project was made for Transtech Oy. The author of the thesis became familiar with the theory of combustion, formation of combustion products, fire development, fire safety, evacuation and fire testing. The author also became familiar with railway vehicles manufactured by the client company, railway vehicle incidents, safety regulations concerning the European Union rail system and railway vehicles used in it and with standards concerning the subject. Descriptions were written from the standards SFS-EN 45545-1 and SFS-EN 45545-2 and also from the standard DIN 5510-2 that is applied at the end of year 2017. Descriptions deal with essentials of the standards. Descriptions from the test methods defined in the standard SFS-EN 45545-2 were also written. The author also became familiar with the structure of the double deck coach and the list of the components used in it was complied. Outcome of the thesis project was the written representation and the component list. The written representation can be used to get employees become acquainted with the subject. Fire behaviour requirements of materials and components and required test methods are described in the representation. The representation can be mainly used when designing railway vehicles because discussed requirements concern only railway vehicles. From the component list it is easy to look up which tests need to be done for each component. It is possible to use the component list as a checklist and mark if the required tests have been carried out and whether they are passed.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Paavola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.