University of Oulu

Hintojen reagointi ympäristön vaikutuksiin : maksuhalukkuus vedenlaadusta

Saved in:
Author: Väyrynen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609082717
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Väyrynen, 2016
Publish Date: 2016-09-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Simonen, Jaakko
Description:
Veden laadun merkitys on tärkeää joka puolella maailmaa. Euroopassa EU on määritellyt vesipolitiikan puitedirektiivin Water Framework Directive (WFD) vuonna 2000 ja meristrategiadirektiivin Marine Strategy Framework Directive (MSFD) vuonna 2008, joilla pyritään parantamaan EU:n jäsenmaiden vedenlaatua. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää maksuhalukkuutta vedenlaatuun vapaa-ajan kiinteistöjen hinnan kautta. Menetelminä maksuhalukkuuden selvittämiseen käytetään lausuttujen preferenssien ja paljastettujen preferenssien menetelmiä. Lausuttujen preferenssien menetelmistä tutkielmassa käytetään ehdollisen arvottamisen menetelmää ja paljastettujen preferenssien menetelmistä käytetään hedonisten hintojen menetelmää. Tutkielman tuloksilla pyritään kuvastamaan vesialueiden käyttäjien maksuhalukkuutta paremmasta vedenlaadusta korkeampina kiinteistöhintoina sekä tutkia eroavaisuuksia rakennettujen ja rakentamattomien vapaa-ajan kiinteistöjen välillä. Tutkielmassa on lisäksi ajankohtaista selvittää, antavatko kaksi veden laadun arvottamisen menetelmää samankaltaisen tuloksen. Mikäli maksuhalukkuus on samankaltainen molemmilla menetelmillä, menetelmän valinta ei vaikuta tutkimustuloksiin. Tulokset antavat kuvan menetelmien valinnan luotettavuudesta vesipolitiikan tekijöille. Pro gradu -tutkielman tuloksena saatiin, että ehdollisen arvottamisen menetelmällä saatu maksuhalukkuus erinomaista vedenlaatua kohtaan on huomattavasti alhaisempi kuin hedonisten hintojen menetelmällä saatu maksuhalukkuus. Ehdollisen arvottamisen menetelmän tuloksena oli, että yli 50 % vastaajista eivät olisi valmiita maksamaan erinomaisesta vedenlaadusta verrattuna siihen, mitä heidän vesistönsä tila oli kiinteistöä ostettaessa. Poikkeavia maantieteellisiä eroja maksuhalukkuudessa ei löytynyt. Hedonisten hintojen menetelmän tulosten mukaan vedenlaadun muutos tyydyttävästä erinomaiseen vedenlaatuun vaikuttaa vapaa-ajan asuntojen hintaan positiivisesti 38 %. Euromäärällisesti erinomaisesta vedenlaadusta ollaan valmiita maksamaan 14 839 euroa enemmän kuin tyydyttävästä vedenlaadusta. Hedonisten hinnan menetelmän tutkimuksen tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä. Tulokset tarkoittavat, että vedenlaadulla on positiivinen vaikutus vapaa-ajan asuntojen hinnan muodostumiseen. Tutkielmassa tarkasteltiin myös kahden eri menetelmän tulosten eroavaisuutta maksuhalukkuuteen. Menetelmillä saadut tulokset kertoivat, että menetelmän valinnalla on merkitystä vedenlaadun maksuhalukkuuden mittaamisessa. Koska maksuhalukkuuden välillä voi olla suuri ero, täytyy vesipolitiikan kanssa tekemissä olevien henkilöiden ymmärtää mahdollinen tulosten eroavaisuus. Tällä on merkitystä taloudellisessa päätöksenteossa esimerkiksi tilanteissa, joissa vesipoliittisin tavoittein päätetään parantaa vesistön vedenlaatua. Muutokselle täytyy laskea kustannus-hyöty analyysi, joten vedenlaadun muutokselle täytyy osata asettaa oikeanlainen arvo. Näin vesipolitiikalla voidaan saavuttaa halutut tavoitteet. Liike-elämässä tulokset auttavat myös ymmärtämään vapaa-ajan asuntojen hinnoittelua vapailla markkinoilla. Hinnoittelu esimerkiksi kertoo, miten paljon vedenlaaduntila voi vaikuttaa asunnon hintaan. Tätä tietoa voivat hyväksikäyttää niin kiinteistövälittäjät kuin verottajakin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Väyrynen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.