University of Oulu

Evaluation of improvement priorities for a municipal solid waste management in Ogun State, Nigeria using experiences from Finland

Saved in:
Author: Oloko, Kayode1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 113
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609092741
Language: English
Published: Oulu : K. Oloko, 2016
Publish Date: 2016-09-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pongrácz, Eva
Reviewer: Pongrácz, Eva
Ylä-Mella, Jenni
Description:
Municipal solid waste management (MSWM) is still at its starting phase in most developing countries. This phase constitutes of low municipal solid waste (MSW) re-use, inadequate collection, minor recycling, improper waste treatment and immense waste disposal prior to appropriate treatment. The contents of present MSW generated around the world has become more hazardous than in the past, making it necessary for proper collection, re-use, recycling, treatment and disposal. Also, as population growth continues to increase enormously in these countries, it has become necessary for them to develop a MSWM structure that utilizes the waste management hierarchy, the sustainable development principles and the integrated solid waste management approach. This study evaluated MSWM practices in Finland. The evaluation was structured around the legislations and practices that paved way to the present day admirable MSWM system in the country. The study also considered key performance indicators such as waste treatment and recovery technology level, actors/responsibilities of waste, the technical requirements of landfills and the Extended producer responsibility (EPR) that influences the effective waste management in Finland. The goal of this research was to plan a MSWM framework that applies the bottom-up approach for Ogun state (Nigeria). Nevertheless, the framework could be applicable to other developing cities/countries that are in the same situation as Ogun State as they witness economic, technological and social growth. The study revealed that any MSWM framework development plan for developing countries should consider how to effectively merge scavengers and SME’s into the MSWM system. The growth and development of MSWM system for developing countries would be time consuming without an EPR scheme. The standard of living and the citizens awareness to environmental protection in Nigeria needs to be improved in order to ensure a speedy and effective MSWM system.
see all

Suurimmassa osassa kehitysmaita jätehuolto on edelleen alkutekijöissä. Se koostuu yhdyskuntajätteen vähäisestä uudelleenkäytöstä, puutteellisesta keräyksestä, matalasta kierrätysasteesta, puutteellisesta jätteenkäsittelystä ja jätteen laajamittaisesta hävittämisestä ennen sen asianmukaista käsittelyä. Yhdyskuntajätteen sisältö on muuttunut ajan myötä vaarallisemmaksi, jonka vuoksi sen asianmukaisesta keräämisestä, uusiokäytöstä, kierrättämisestä, käsittelystä ja hävittämisestä on tullut entistäkin tärkeämpää. Myös jatkuvasti kiihtyvän väestön kasvun myötä näiden maiden on tarpeellista kehittää sellainen jätehuollon rakenne, joka hyödyntää jätehuollon hierarkiaa, kestävän kehityksen periaatteita ja integroidun jätehuollon lähestymistapaa. Tämä tutkimus arvioi yhdyskuntajätehuollon käytäntöjä Suomessa. Arviointi perustui lainsäädäntöihin ja käytäntöihin, jotka siivittivät tietä tämän päivän ihailtavaan jätehuollon järjestelmään Suomessa. Tutkimus huomioi myös ratkaisevia avaintekijöitä, kuten jätteen käsittelyn ja hyödyntämisen teknologian tason, jätteiden vastuualueet, maantäytön tekniset vaatimukset ja laajennetun tuottajavastuun (Extended producer responsibility, EPR), joka vaikuttaa tehokkaaseen jätehuoltoon Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella alhaalta ylöspäin suuntaava jätehuollon kehys Ogunin osavaltiolle (Nigeria). Kehys voisi olla sovellettavissa myös muihin kehitysmaihin/kaupunkeihin, jotka ovat Ogunin osavaltion kanssa samassa lähtötilanteessa sekä taloudellisen, että teknologisen ja sosiaalisen kasvun näkökulmasta. Tutkimuksessa paljastui, että jätehuollon kehysten kehityssuunnitelmaa rakennettaessa tulisi pohtia myös sitä, kuinka saataisiin jätteiden keräilijät ja pk-yritykset tehokkaasti osaksi jätehuoltojärjestelmää. Ilman tuottajavastuuta kehitysmaiden jätehuollon kasvu ja kehitys olisi aikaa vievää. Elintasoa ja kansalaisten tietoutta ympäristönsuojelusta Nigeriassa tulisi parantaa, jotta voitaisiin varmistaa nopea ja tehokas jätteidenhuoltojärjestelmä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kayode Oloko, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.