University of Oulu

Silta esiopetuksesta alkuopetukseen : tiedonsiirtokäytänteet tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla

Saved in:
Author: Pelimanni, Heidi1; Tervo, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609092748
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Pelimanni ; J. Tervo, 2016
Publish Date: 2016-09-14
Physical Description: 66 p.
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tiilikka, Aila
Reviewer: Tiilikka, Aila
Kyrönlampi, Taina
Description:
Silta esiopetuksesta alkuopetukseen - Tiedonsiirtokäytänteet tukea tarvitsevalle oppilaalle esiope-tuksesta alkuopetukseen on pro gradu –tutkielma, joka on jatkoa kandidaatin tutkielmalle. Tutki-muksen tarkoituksena on selvittää lastentarhanopettajien ja luokanopettajien käsityksiä tiedonsiir-tokäytänteistä tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla. Kiinnostus tutkimusaiheeseen on noussut uu-sien muutosten myötä, joita ovat kolmiportaisen tukimallin käyttöönotto sekä inkluusio. Tiedon-siirtokäytänteet liittyvät tässä tutkimuksessa esi- ja alkuopetuksen väliseen yhteistyöhön. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelun avulla. Teemahaastattelun teemoja olivat kolmiportainen tukimalli, lähtökohdat tuen siirtymiselle ja tie-donsiirto. Tutkimukseen osallistui kaksi lastentarhanopettajaa sekä kaksi luokanopettajaa. Tutki-musaineisto on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksessa käy ilmi, että tiedonsiirtokäytänteet koostuvat yhteistyön eri muodoista, siirtokes-kusteluista ja –palavereista sekä kirjallisesta ja sähköisestä tiedonsiirrosta. Lisäksi tiedonsiirtokäy-tänteisiin on vaikuttanut vuonna 2011 voimaan astunut kolmiportainen tukimalli. Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä tapahtuu lastentarhanopettajan ja luokanopettajan välillä, mutta myös mo-niammatillisena yhteistyönä muun muassa erityisopettajan, varhaiserityisopettajan, koulupsykologin ja koulukuraattorin kanssa. Moniammatillinen yhteistyö korostuu erityisesti tukea tarvitsevien op-pilaiden kohdalla. Yhteistyötä tehdään myös kodin kanssa ja se on tärkeä osa tiedonsiirtoa. Päivä-koti ja koulu järjestävät keväisin siirtokeskusteluja ja –palavereita, joissa siirretään lasta koskevia tietoja. Siirtokeskustelujen ja –palavereiden lisäksi tiedonsiirtoa tapahtuu myös kirjallisesti ja säh-köisesti. Oppimissuunnitelmat siirtyvät koululle kirjallisesti tai sähköisesti. Kolmiportaisen tukimal-lin vaikutus tiedonsiirtokäytänteisiin näkyy asiakirjojen laatimisessa, sen tuomien muutosten kuten kolmiportaisen tukimallin käyttöönoton vakiinnuttamisessa sekä tuen tarpeen arvioinnissa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä on silta, jota pitkin tu-kea tarvitsevan oppilaan tieto siirtyy eri tiedonsiirtokäytänteiden avulla. Tiedonsiirtokäytänteissä on paljon eroavaisuuksia paikallisten opetussuunnitelmien vuoksi, eikä niitä voi yleistää koskemaan koko Suomea. Tiedonsiirtokäytänteet ovat tutkimuksen mukaan toimivia Oulun alueella esimer-kiksi yhteistyön osalta. Kolmiportaisen tukimallin tuomien muutosten myötä uusien tiedonsiirto-käytänteiden vakiinnuttaminen sekä kehittäminen kentällä on tärkeää.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi PelimanniJenni Tervo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.