University of Oulu

”Suomalais-ugrilaisilla juurilla” : Pudasjärven kaupungin ja Venäjän Komin tasavallan välisen kulttuurivaihtosuhteen sisältö ja tavoitteet

Saved in:
Author: Vainio, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 127
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609152786
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Vainio, 2016
Publish Date: 2016-09-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:
Tässä kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielmassa käsittelen kahden suomalais-ugrilaisen alueen, Pudasjärven kaupungin ja Venäjän Komin tasavallan kansainvälistä kulttuurivaihtosuhdetta, sen sisältöä ja tavoitteita. Yhteistyön teemana on suomalais-ugrilainen perinne. 14 vuotta jatkunut kulttuurisuhde on lähtenyt liikkeelle lasten taidekasvatuksesta ja laajentunut esiintyjävierailuihin ja hallinnon delegaatiomatkoihin. Erittelen eri toimijaryhmien (virkamiehet, suunnittelijat, opettajat ja oppilaat) käsityksiä ja kokemuksia toiminnan eri sektoreilla jotka ovat perinne, kasvatus ja hallinto. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuonna 2013 asiantuntijahaastatteluina ja osallistuvan havainnoinnin menetelmin Pudasjärvellä kulttuurivierailujen yhteydessä ja Komissa tekemälläni kenttätyömatkalla. Tarkastelun aikajänne ulottuu vuosiin 2002–2016, koko tähänastiseen yhteistyöhön. Aineistoa olen analysoinut symbolisen- ja poliittisen antropologian teoreettisten viitekehysten avulla. Victor Turnerin rituaalien tulkinnan mallia soveltaen olen eritellyt vuorovaikutuksessa välittyvien perinteen symbolien merkityksiä objektiivisella, yksilöllisellä ja piilotetulla (poliittisella) tasolla. Poliittisen antropologian teoreettista viitekehystä olen käyttänyt tulkitsemaan kulttuurivaihdon paikallista ja alueellista merkitystä sekä taustalla vaikuttavia ideologioita. Symbolein esitetty kulttuuri luo linkin perinteeseen ja sai osallistujat pohtimaan omaa suhdettaan siihen. Kokemukset samankaltaisuudesta herättävät mielikuvia kulttuurisesta yhteydestä. Kasvatuksellisesta näkökulmasta tärkeitä teemoja ovat kohtaaminen ja uuden oppiminen. Kohtaaminen luo positiivisia mielikuvia ja häivyttää ennakkoluuloja. Hallinnon näkökulmasta vastavuoroisuus, luottamus ja jatkuvuus olivat tärkeitä teemoja. Vaihdolta etsittiin kehittymiseen tähtäävää oppimista ja yhteistyön laajentamista yhteiskunnan muille osa-alueille. Komissa kulttuurivaihdon arvo nähtiin osana etnopoliittisia tavoitteita: identiteettikasvatusta ja alueen brändin luomista. Pudasjärvellä kulttuurivaihto liittyy alueellisen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Yhteisiä arvoja ovat kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Käsittelen lyhyesti myös kulttuurivaihtosuhteen keskeisiä haasteita. Niitä ovat rahoitus ja poliittiset edellytykset. Yhteenvetona voin sanoa, että Pudasjärvi–Komi-suhde on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä kulttuurivaihtosuhteesta. Sillä on ollut vaikutuksia yksilöllisellä, paikallisilla ja alueellisella tasolla. Pudasjärvellä yhteistyö kaipaa kuitenkin selkeitä suuntalinjoja ja yhteisesti päätettyjä tavoitteita. Suhteessa on potentiaalia kasvaa, jos löytyy vahvoja alueellisia kumppaneita. Tutkielma voi toimia taustoituksena kulttuurivaihdon, suomalais-ugrilaisen perinnetyön ja Venäjäyhteistyön näkökulmiin.
see all

Финно-угорские корни. Содержание и задачи культурного обмена между городом Пудасъярви и Республикой Коми. В данной магистерской диссертации я рассматриваю цели и задачи международного культурного обмена двух финно-угорский регионов, города Пудасъярви и Республики Коми. В основу обмена положено общее финно-угорское наследие. Понятие “культурные связи” включает в себя обучение детей живописи (с 14 лет), а так же увеличивающееся количество визитов как артистов народного творчества, так и представителей управляющих органов. Я попыталась разделить впечатления и опыт различных групп участников по разным видам деятельности: традиции, культура и управление. Данные для исследования были собраны мной в 2013 году путем интервьюирования и наблюдения за участниками международного обмена между городом Пудасъярви и Республикой Коми. Рассматриваемый мной промежуток времени для данного исследования – с 2002 года по нынешний день. Материал был проанализирован в рамках символической и антрополого-политической теории. Применяя модель Виктора Тернера, я рассмотрела значение наследия для участников международного обмена на объективном, личностном и политическом уровнях. С точки зрения теоретических основ политической антропологии, я постаралась показать значение культурного обмена, а также лежащие в его основе идеологии и ценности. Культура прокладывает путь к традициям и заставляет участников обмена задуматься о своих отношениях с ними. Нельзя не отметить схожесть культур участников международного обмена. С образовательной точки зрения важными являются столкновение культур и обучение новому, все это создает благоприятные предпосылки для взаимодействия и отказа от стереотипов. С административной точки зрения важными являются взаимность, доверие и преемственность. Постоянно ищутся пути развития обучения и расширения сотрудничества. В Коми значение культурного обмена является частью образования личности и брендом этого региона. Культурный обмен для Пудасъярви значит развитие региона и бизнеса. Общими ценностями для всех участников процесса являются интернациональность и многокультурность. Так же я кратко рассмотрела основными трудности культурного обмена, к которым относятся финансирование и политические условия. Подводя итог, можно сказать, что отношения между Пудасъярви и Коми являются отличным примером отношений долгосрочного культурного обмена, оказывающих влияние на индивидуальном, местном и региональном уровнях. Со стороны Пудасъярви необходимо более четкое направление действий и совместное решение задач. В отношениях имеется потенциал для роста, при наличии сильных региональных партнеров. Результаты исследования могут быть использованы в качестве контекста для культурного обмена, работы, связанной с финско-угорскими традициями и перспективами сотрудничества с Россией.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Vainio, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.