University of Oulu

Mielekästä työtä ja vapaa-aikaa epävarmassa työelämässä : työn muuttuvia kulttuurisia merkityksiä työelämään osallistuvien oululaisten nuorten aikuisten näkökulmasta

Saved in:
Author: Myllylahti, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609152787
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Myllylahti, 2016
Publish Date: 2016-09-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee työn kulttuurin muuttuvia merkityksiä työhön osallistuvien oululaisten nuorten aikuisten näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia arvoja tutkittavat liittävät työhön, työttömyyteen sekä vapaa-aikaan, millaisia muutoksia työhön liitetyissä arvoissa ajatellaan sukupolvien välillä tapahtuneen ja millainen vaikutus työelämän epävarmuustekijöillä on tutkittavien elämään. Tutkimus on refleksiivinen etnografia ja sen pääaineistona on 11 teemahaastattelua. Pääaineisto saa pientä tukea tutkijan tekemästä osallistuvasta havainnoinnista. Tutkimuksen lähdeaineistossa tärkeässä roolissa ovat kulttuurisosiologi Paul Willisin (1977) tutkimus työväenluokkaisista nuorista ja antropologi Manos Spyridakisin (2013) tutkimus kreikkalaisista työntekijöistä sekä useat tutkimuksen teemoihin liittyvät yhteiskunnalliset tutkimukset. Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys pohjautuu symbolisen antropologian perinteeseen soveltaen Clifford Geertzin (1973) kulttuurin määritelmää, monialaista näkemystä arvojen tutkimuksesta, toimintateoreettista tutkimussuuntausta ja rituaalien tutkimusta. Aineiston analyysi on teoriaohjautuva ja se on saanut vaikutteita hermeneuttisesta kehästä sekä tieteenkehäksi nimitetystä mallista. Analyysin kannalta tärkein metodi on Geertzin esittelemä tiheä analyysi, jossa tulkitaan kulttuurin syvällisempiä merkityksiä. Aineiston analyysin kautta selviää, kuinka työ on tutkittavien arvomaailmassa yksi elämän peruspilareista. Tietyllä tavoin työ on heille itseisarvo — sen yhteiskunnallista asemaa ei kritisoida. Tutkittavien arvomaailmassa työn halutaan olevan mieluisaa, vapaa-aika on tärkeä työn vastinpari ja työttömyyteen liittyy usein marginaalisuuden kokemus. Työ näyttäytyy tutkimuksessa yhteiskunnallisena ja sosiaalisena velvoitteena. Sosiaaliset tekijät paljastavat, kuinka sosiaaliturvan varassa vapaaehtoisesti eläminen ei sovi yhteisesti jaettuun arvomaailmaan. Sukupolvien välisiä eroja tarkastellessa esiin nousevat mielekkään työn tavoittelu, vapaa-ajan merkityksen nousu ja muuttuneet työelämän rakenteet. Työelämää pidetään epävarmana, mikä aiheuttaa osalle vakiintumisen ongelmallisuutta, kun taas osa kokee hyötyvänsä lyhyistä työsuhteista. Epävarmuudella on vaikutusta myös siihen, kuinka työttömyyteen suhtaudutaan — vasten tahtoaan työttömänä olevien tilanteeseen pystytään samaistumaan, ja näin perustellusta työttömyydestä tulee hyväksyttävämpää. Kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta tutkimuksessa tarkastellaan myös perinteisen aikuisuuden mallin muutosta ja pidentynyttä nuoruutta kulttuurisina ilmiöinä. Tutkimus päätyy tulkintaan, jonka mukaan työhön liittyvä arvomaailma rakentuu ajalle tyypillisten ilmiöiden ja perinteisten käsitysten vuorovaikutuksessa. Yhtä ja tyhjentävää selitystä muutoksille ei ole olemassa, sillä ne usein ovat keskinäisessä vaikutussuhteessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Myllylahti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.