University of Oulu

Muistoja, mielikuvia ja muuttuvaa kulttuuria : Vienankarjalaisen kulttuurin merkitys sukujuuriltaan vienalaisille ja kulttuuriaktiiveille 2010-luvun Suomessa

Saved in:
Author: Hänninen, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 35.1 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609152788
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hänninen, 2016
Publish Date: 2016-09-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:
Mitä on vienankarjalainen kulttuuri ja minkälaisia merkityksiä siihen liittyy 2010-luvun Suomessa? Nämä olivat lähtökohtaiset kysymykseni aloittaessani tutkimusmatkaani Suomen Vienaan. Tutkielmassani tulkitsen tavoitteeni mukaisesti vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyviä merkityksiä niiden ihmisten kautta, jotka ovat kulttuurin kanssa kosketuksissa. Heitä ovat Suomessa asuvat henkilöt, joiden sukujuuret ovat Vienassa: Suomen vienankarjalaiskylissä tai Venäjän Karjalassa. Ajatus tutkimusaiheeseeni lähti halusta ymmärtää, mitä kaikkea liittyy vienalaiseen kulttuuriin, jonka parissa ihmiset säännöllisesti kokoontuvat ympäri Suomen ja matkustavat kulttuurin alkuperäisille, syrjäisille ja autioituneillekin seuduille. Koska kulttuuria esiintyy myös sen alkuperäisten alueiden ulkopuolella, halusin selvittää käsityksiä paljon puhuttaneeseen aiheeseen, kulttuurin elinvoimaisuuteen. Tutkielmani on etnografinen tutkimus, jonka aineiston keräsin ja analysoin laadullisin menetelmin. Teoreettinen lähtökohtani rakentuu tulkitsevan ja symbolisen antropologian sekä kognitiivisen antropologian sovelluksesta. Clifford Geertziin (1973) viitaten kulttuurin tutkiminen on julkisen toiminnan ja siinä esiintyvien symboleiden merkitysten tulkintaa. Merkitysten muodostuminen käy vuorovaikutuksessa mielessä olevan kulttuurisen tiedon kanssa, joka rinnastuu muun muassa Dorothy Hollandin ja Naomi Quinnin (1987) kulttuuristen mallien käsitteeseen. Kulttuurisen toiminnan ja tiedon huomioiminen johdattaa merkitysten syvälliseen tulkintaan. Nämä lähtökohdat johdattelivat keräämään aineiston haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin avulla, joita sävyttivät aistimelliset (Pink 2009) ja monipaikkaiset (Marcus 1998) lähtökohdat. Vienankarjalainen kulttuuri ilmenee julkisessa, symbolisessa toiminnassa, jonka taustalla vaikuttavat moninaiset merkitykset, jotka liittyvät aiempien vienankarjalaisten muistamiseen, identiteetin rakentamiseen, luontosuhteeseen ja perinteiden jatkamiseen. Kulttuurisena tietona julkiseen toimintaan liittyy ajatuksia ainutlaatuisesta vähemmistökulttuurista, jota tuodaan ylpeänä esille. Yhtä aikaa kulttuuri on kuin elämäntapa, joka on vaihtoehto tutulle ja arkiselle elämälle valtakulttuurin piirissä. Osana kulttuurista tietoa käsitykset vienankarjalaisen kulttuurin elinvoimaisuudesta tekevät ymmärrettäväksi kulttuuriin liittyvää merkitysverkkoa symboleineen. Tutkittavani rakentavat kuvaa prototyyppisestä kulttuurista, mikä yhdistyy vuosikymmenien takaisen vienalaisen kulttuurin tilaan. Prototyyppi-kulttuuriin vertautuva nykytila johdattaa huoliin kulttuurin olemassaolosta ja tulevaisuudesta. Samaan aikaan syntyy uusia tapoja ilmentää vienankarjalaista kulttuuria symbolisten muotojen kautta, mikä kertoo monin tavoin elävästä kulttuurista. Muistojen ja mielikuvien kulttuuri käy keskustelua nykyisen, alati muutoksessa olevan kulttuurin kanssa, mikä on tärkeä piirre nykyistä vienankarjalaista kulttuuria. Se kuvastaa osuvasti, kuinka kulttuurinen tieto ja julkinen toiminta luovat jatkuvasti uutta kulttuuria ja siihen liittyvää merkitysmaailmaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Hänninen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.