University of Oulu

A critical study of political discourses and myths : the case of the Scottish independence referendum

Saved in:
Author: Ronkainen, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609152789
Language: English
Published: Oulu : L. Ronkainen, 2016
Publish Date: 2016-09-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
This research investigates how two opposing political campaign’s speakers construct political myths and discourses in their speeches. In more detail, the study analyses how metaphors, personal pronouns and semantic polarisation are used in two political speeches. The aim of the research is to explain how Scottish national identity and Scotland as a nation are constructed in political myths and discourses and to understand why the Scottish people voted against independence in the 2014 Scottish independence referendum. The data consists of two campaign speeches which preceded the vote. One speech was for independence, held by Scottish National party leader Alex Salmond, the other was for staying in the UK, held by Scottish Labour party politician Douglas Alexander. The speeches were analysed by using Critical Metaphor Analysis and Political Discourse Analysis. The results were interpreted and explained using the Cognitive Semantics approach. The most essential result of the study was that Alexander built discourses of collectiveness and family as well as myth of a hero. In his narrative Scotland was depicted as a helping neighbour staying put and building a society based on cooperation and solidarity together with the rest of the UK. Salmond, on the other hand, built a discourse of autonomy and liberation and a myth of hero/victim. In his narrative Scotland was depicted as becoming free from its British oppressor and building an autonomous and fair society that is characterised by pride, inclusiveness and wellbeing. The conclusion of the study is that the ideology of familyhood and solidarity appealed to the Scottish voters more than the ideology of liberation and autonomy.
see all

Tämä tutkimus tarkastelee miten kaksi vastakkaisen poliittisen kampanjan puhujaa rakentavat puheissaan poliittisia myyttejä ja diskursseja. Tarkemmin ottaen tutkimus analysioi metaforien, persoonapronominien ja semanttisen vastakkainasettelun käyttöä. Tutkimuksen tavoite on selittää miten myyttien ja diskurssien välityksellä puheissa rakennetaan skotlantilaisuutta ja Skotlantia valtiona, jotta voitaisiin ymmärtää miksi skotlantilaiset äänestivät vuoden 2014 itsenäisyysvaaleissa itsenäisyyttä vastaan. Ainestona tutkimuksessa on käytetty kahta itsenäisyysäänestystä edeltävää kampanjapuhetta, toinen Skotlannin itsenäisyyspuolueen Alex Salmondilta ja toinen Skotlannin Labour puolueen Douglas Alexanderilta. Puheita analysoitiin kriittistä metafora-analyysia ja poliittista diskurssianalyysiä käyttäen ja tuloksia tulkittiin kognitiivisen semantiikan teoreettisen viitekehyksen avulla. Keskeisimmät tutkimustulokset olivat se, että Alexander rakensi puheessaan kollektiivistä ja perhekeskeistä diskurssia ja sankarimyyttiä. Narratiivissa Skotlannin tilanne kuvattiin paikalleen jäävänä ja auttavana naapurina, joka yhdessä Britannian kanssa rakentaa yhteistyöhön ja solidaarisuuten perustuvan yhteiskunnan. Salmond puolestaan rakensi autonomiaan ja vapautumiseen perustuvaa diskurssia ja sankari/uhrimyttiä. Narratiivissa Skotlanti kuvattiin itsenäisyyden myötä vapautuvan Britannian hallituksen kahleista ja rakentavan itsestään autonomisen ja reilun yhteiskunnan, jota määrittävät ylpeys, erilaisuuden hyväksyminen ja hyvinvointi. Tutkimuksen päätelmä oli, että perhekeskeinen ja solidaarinen ideologia vetosi skotlantilaisiin äänestäjiin enenmmän kuin autonomian ja vapautumisen ideologia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Ronkainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.