University of Oulu

Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa

Saved in:
Author: Härkönen, Esko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 24.5 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609292854
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Härkönen, 2016
Publish Date: 2016-10-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rönkkö, Emilia
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Rönkkö, Emilia
Description:
Diplomityö käsittelee julkisen rakennuttamisen prosesseja ja keskittyy rakennushankkeen alkuvaiheeseen, tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluun. Lähtökohtana on oletus, että julkiset rakennushankkeet voisivat hyötyä siitä, että käyttäjälähtöisen suunnittelun painopiste sijoittuisi koko hankkeen aikajanalla nykyistä varhaisempaan ajankohtaan. Työn tavoitteena on tutkia, miten ennakoivalla, käyttäjälähtöisellä lähestymistavalla jo hankkeen tarveselvitysvaiheessa voitaisiin tuoda lisäarvoa hankkeen toiminnalliselle suunnittelulle, ja samalla voitaisiin vaikuttaa investoinnin suuruuden tarkempaan määräytymiseen jo aikaisemmassa vaiheessa. Työn alkuosassa kuvataan, miten julkisen rakennuttamisen prosessi toimii, ja mitkä ovat sen keskeiset käsitteet. Myös julkisen rakennuttamisen, rakentamisen ja suunnittelun historiaa esitellään lyhyesti. Työssä sivutaan tulossa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä opetussuunnitelmauudistusta. Julkisesta rakentamisesta käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja sivistystoimen rakentamista. Myös edellä mainittuihin suunnittelualueisiin liittyviä suunnitteluperiaatteita esitellään. Diplomityö liittyy Oulun yliopistossa tehtyyn tutkimukseen, ”Julkisen rakennushankkeen ennakoiva tarveselvitys kuntapalveluiden tuottamisen muuttuvassa viitekehyksessä” (ETTA). Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin suunnittelemalla tutkimista, osallistavaa työpajatyöskentelyä ja haastattelua. Tapaustutkimuksen kohteena oli Sodankylän uusi hyvinvointikeskus. Tutkimuksen kenttätyöosuudessa järjestettiin kolme työpajaa yhteistyössä kohdeorganisaation kanssa. Näissä tapaamisissa oli mukana kattava joukko eri sidosryhmien edustajia kuten esimerkiksi kunnan viranhaltijoita, poliittisia päätöksentekijöitä, sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä sekä ns. kolmannen sektorin järjestöjen edustajia. Diplomityön aineisto koostuu edellä mainittuihin työpajoihin työstetyistä konseptiluonnoksista, niistä saadusta palautteesta, asiantuntijahaastatteluista sekä kirjallisuustutkimuksista. Myös muutamia työn aihepiiriin liittyviä viime aikojen kohteita käydään läpi esimerkinomaisesti. Kohteet on valittu siten, että niiden kautta olisi helpompi ymmärtää julkiseen rakentamiseen liittyvää problematiikkaa sekä niitä ratkaisuja, joita tutkimuksen työpajoja varten valmistelluissa konseptiluonnoksissa esitettiin. Esimerkkikohteet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja sivistystoimen rakennuksia Suomesta. Työn loppuosassa esitellään seikkaperäisesti tutkimuskohteessa järjestettyjen työpajojen kulkua niissä pidettyjen alustusten ja ryhmätöiden kautta. Myös työpajoja varten piirretyt konseptiluonnokset esitellään samoin kuin niistä saatu palaute sekä se, miten palaute vaikutti seuraavaa työpajaa varten edelleen kehitettyihin luonnoksiin. Esittelyn lopuksi pohditaan sitä, miten työpajasarja onnistui, mitä vaikutuksia sillä mahdollisesti on koko hankkeen jatkosuunnittelun kannalta sekä miten se auttoi tämän diplomityön tavoitteiden saavuttamisessa.
see all

This master’s thesis deals with public construction contracting processes and focuses on the early stage of the building project, the requirement review and project planning stages. The premise of the thesis is the assumption that it would be beneficial for public building projects to have the focus of user-centred design placed on the overall project timeline at an earlier point of time. The aim of the thesis is to study how the anticipatory, user-centred approach already implemented at the requirement review stage of the project could bring added value to the functional design stage of the project. At the same time, the more precise determination of the amount of the investment could already be influenced at an earlier stage. In the first part of the thesis, the public construction contracting process flow and the key concepts are described. The history of public construction contracting, building and planning is also described shortly. The approaching social welfare and health care reform as well as the new national core syllabus for schools are touched upon. Of the public building branch, social welfare and health care as well as educational building is discussed. The planning philosophy of the above-mentioned areas is also described. The thesis is related to the research ETTA that was carried out at the University of Oulu. Research by design, the participatory workshop method and interviewing were the research methods employed in the thesis. The new welfare centre of Sodankylä was the target of the case study research. In the fieldwork part of the study, three workshop events were arranged together with the target organization. A host of representatives from various interest groups were involved in the sessions. The group included, for example, municipal office-holders, political decision-makers, entrepreneurs from the social and welfare field and representatives from the so called third sector organizations. The data for the thesis consists of concept sketches drawn for the workshop events, feedback received from them, specialist interviews and a literature study. Some contemporary building projects related to the topic are scrutinized as examples. The projects have been chosen so that the problems involved in the public building branch and the solutions presented in the concept sketches prepared for the workshop events would be easier to understand. The example projects belong to social and welfare as well as educational building projects in Finland. In the final part of the thesis, the course of the workshop events is presented in detail by way of the introductory speeches presented before them and the summaries of the group work sessions. The concept sketches drawn for the workshops, the feedback received from the sketches and the impact that the feedback had on the sketches prepared for the next workshops are all presented. The presentation ends with a reflection part that deals with the success of the workshop series, what kind of an impact the workshop series will have for the further planning of the project and how the workshop series helped reach the goal of this thesis.
see all

Subjects:
Copyright information: © Esko Härkönen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.